Nieuws

Hospi Avontuur : nieuw ‘serious game’ voor gehospitaliseerde kinderen

Hogeschool PXL, Jessa ziekenhuis en CM lanceerden in november een game die kinderen voorbereitdt op een ziekenhuisopname.

[Een artikel van Christelijke Mutualiteit – 16/11/2018]

Wanneer een kind naar het ziekenhuis moet, is dat vaak een stresserende gebeurtenis. Niet alleen voor het kind zelf, maar ook voor de ouders. Kinderen weten niet altijd wat hen te wachten staat en hebben heel wat vragen. Waarom mogen ze niet eten voor de operatie? Mogen mama en papa mee naar de operatiezaal? En hoe zal de verdoving gebeuren? Hogeschool PXL, het Jessa Ziekenhuis en gezondheidsfonds CM hebben een computerspel voor tablets ontwikkeld dat kinderen en ouders voorbereidt op een ziekenhuisopname.

HospiAvontuur is bedoeld voor jongeren van vier tot zeven jaar, die het spel thuis met een ouder of andere volwassene spelen. De game bestaat uit verschillende levels: van het klaarmaken van de koffer voor de ziekenhuisopname tot het moment waarop het kind het ziekenhuis verlaat. Zo worden kind en ouder spelenderwijs ondergedompeld in het volledige traject van een opname onder algemene narcose.

Onderzoek 

Aan de ontwikkeling van HospiAvontuur gingen verschillende onderzoeksprojecten vooraf. Een haalbaarheidsstudie met steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen en in samenwerking met KT Scholengroep kende een positief resultaat, waarna de onderzoekers een proof of concept hebben ontwikkeld. Hiervoor mochten ze rekenen op medewerking van verschillende stakeholders zoals ziekenhuismedewerkers, ouders, verpleegkundigen. Daarnaast werd er een beroep gedaan op een grafisch ontwerper, een game developer en op professionele stemacteurs.

Angstreductie 

Daarnaast ging in 2017 een effectiviteitsstudie van start. Hiermee willen onderzoekers van PXL en Jessa nagaan of een computerspel de medicatie kan vervangen die kinderen moeten innemen om hun angst voor een ziekenhuisopname te verminderen. De eerste resultaten blijken positief en worden bevestigd door de ervaringen van kinderen en ouders. De belangrijkste verdienste van het spel is ongetwijfeld dat kinderen goed geïnformeerd zijn over wat er bij de ziekenhuisopname zal gebeuren.

Jo Vrancken en Liesbeth De Gryse, onderzoekers van PXL-Zorginnovatie: ‘Het project HospiAvontuur is een unieke samenwerking met verschillende partners binnen en buiten Hogeschool PXL. We zijn opgetogen dat de eerste resultaten positief zijn, omdat het spel bijdraagt tot preoperatieve angstreductie. Bovendien bereidt het kinderen op een belevingsvolle en realistische manier voor op een ziekenhuisopname.’ 

CM-directeur Lizy Cosemans: ‘Als kinderen door een herkenbare en leuke game te spelen minder angst en stress ervaren bij een ziekenhuisopname, dan bevordert dat het mentaal welzijn van kind én ouders, iets wat we als gezondheidsfonds uiteraard belangrijk vinden.’ 

Leen Coremans, orthopedagoge dienst kinder- en jeugdgeneeskunde Jessa Ziekenhuis: ‘Vanuit de afdeling kinder- en jeugdgeneeskunde weten we hoe belangrijk een goede voorbereiding van kinderen is. Met het gehele team proberen we zo goed mogelijk aan de noden van onze patiëntjes te voldoen. We blijven zoeken naar manieren van voorbereiding en ondersteuning die aansluiten bij de leefwereld en eigenheid van ieder kind. We kijken er dan ook naar uit om met dit nieuw project aan de slag te gaan.’ 

Generatie 2019, Generatie Rookvrij?

Wat als alle kinderen die in 2019 geboren worden niet zouden beginnen roken? Misschien een gek en onrealistisch idee, maar de organisaties achter ‘Generatie Rookvrij’ (Kom op tegen Kanker, Stichting tegen Kanker, Belgische Cardiologische Liga) willen erin geloven.

 

Om te slagen moeten om te beginnen alle plaatsen waar deze kinderen – van baby tot jongvolwassene – komen, rookvrij zijn. Het belang daarvan wordt vandaag nog steeds onvoldoende erkend. En we weten allemaal: zo de ouden zongen, zo piepen de jongen! Zelfs als het om roken gaat.

Er moet gehandeld worden. En wel nu.

Ja, maar hoe dan?

“Door samen zoveel mogelijk omgevingen rookvrij te maken, waken we over de gezondheid van ieder kind en elke adolescent,” zo staat het op de website van Generatie Rookvrij te lezen.

Het idee achter dit initiatief is om zoveel mogelijk plaatsen waar regelmatig kinderen en jongeren komen, aan te zetten om volledig rookvrij te worden. Denk aan ziekenhuizen, speelpleintjes, winkels, verenigingen… die het nieuwe label aannemen en daarmee de sigaret voorgoed bannen.

Meer en meer initiatieven

Sinds de lancering van Generatie Rookvrij enkele maanden geleden, aanvaardden reeds tal van de initiatieven uit heel België het label. Daar kan je slogans lezen als ‘Hier spelen we in een rookvrije ruimte’, ‘Hier ontdek ik een rookvrije wereld’ of ‘Hier leer ik in een rookvrije omgeving’…

Dit label kan twee verschillende gedaanten aannemen: ofwel loopt de actie om de omgeving rookvrij te maken, ofwel is het doel al bereikt.

Deel aan de ervaring

Is uw organisatie al rookvrij? Aarzel dan niet en vraag het label aan om iedereen op de hoogte te brengen.

Zet u pas de eerste stappen? Geen nood. U kunt een filmpje opsturen naar Generatie Rookvrij om uw initiatief toe te lichten en uw wil om de sigaret te bannen kracht bij te zetten.

Of misschien wilt u het initiatief alleen steunen?  Ook dan kunt u heel wat doen: de informatie delen via de social media of door affiches aan te vragen, een omgeving waar kinderen komen overtuigen om rookvrij te worden, of gewoon niet roken in de buurt van kinderen en jongeren.

→ Verder lezen : www.generatierookvrij.be

De Belgische pediaters willen baby’s een gezicht geven

De Belgische pediaters blijven zich (via de Belgische Beroepsvereniging van Kinderartsen) verzetten tegen de financieringswet ‘forfait laagvariabele zorg voor moeder en baby’ van minister van volksgezondheid Maggie De Block. Samen met de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten beslisten ze om tweemaal beroep aan te tekenen, bij de Grondwettelijke Raad tegen de wet van 19/07/2018 omwille van de discriminatie van de pasgeborene en bij de Raad van State tegen het KB dat van toepassing is vanaf 02/12/2018.

Ondanks haar strijd, haar protest en haar petitie kon de Belgische Beroepsvereniging van Kinderartsen met haar uiteenlopende vertegenwoordigers uit de pediatrische wereld (Belgische Academie voor Pediatrie, Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Belgische beroepsverening van Kinderarsten, Groupement Belge des Pédiatres de Langue Française en raad van de universitaire pediatrische diensthoofden) niet verhinderen dat de financieringswet ‘forfait laagvariabele zorg voor moeder en baby’ er kwam.

Campagne ‘Geef ons een gezicht’

Ter herinnering: op 13 december 2018 lanceerde de Belgische Beroepsvereniging van Kinderartsen een petitie en een campagne ‘Geef ons een gezicht’. Het opzet? Het recht van de pasgeborene verdedigen om beschouwd te worden als volwaardig individu, en niet als louter een aanhangsel van de moeder. Daarvoor verzetten de kinderartsen zich tegen het in voege treden van de nieuwe wet van Maggie De Block.

Nieuwe wet in voege

Op 1 januari 2019 trad de nieuwe manier om ziekenhuizen te financieren in werking. Daarbij vallen sterk gelijkende ingrepen, waaronder bevallingen die als normaal worden beschouwd, voortaan onder de zogenaamde ‘laagvariabele zorg’. Dat betekent dat er geen rekening wordt gehouden met de gezondheid van de pasgeborene en de baby dus niet wordt gezien als individu of patiënt met eigen rechten. Voor de Belgische kinderartsen staat dit gelijk aan discriminatie.

De strijd gaat door

Hun verzuchtingen werden niet gehoord en dus hebben ze geen andere keuze dan naar de rechtbank te stappen. Samen met de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten tekenen ze beroep aan tegen deze wet omwille van de discriminatie van de pasgeborene.

U kunt de petitie nog steeds tekenen.

 

 

 

Mucoviscidose toegevoegd aan het bevolkingsonderzoek

Dankzij het Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen kunnen ouders hun baby’s kort na de Dankzij het Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen kunnen ouders hun baby’s kort na de geboorte gratis laten screenen op een aantal aangeboren aandoeningen. Vanaf 1 januari 2019 maakt ook mucoviscidose daar deel van uit.

Het screenen in het kader van het Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen (een initiatief van de Vlaamse overheid) betreft ziekten die meestal pas later tot uiting komen. Het onderzoek biedt ouders de kans om bij hun pasgeboren baby 11 mogelijke aangeboren aandoeningen te laten opsporen via de afname van een bloedstaal uit de rug van het handje tussen de 72 en 96 uur na de geboorte. Het gaat om zeldzame ziekten met vaak ernstige gevolgen. Hoewel dit onderzoek niet verplicht is, kent de screening dankzij de inspanningen van de materniteiten, vroedvrouwen en screeningscentra een participatiegraad van meer dan 99%.

Toevoeging screening mucoviscidose

Vanaf 1 januari 2019 wordt de opsporing van mucoviscidose als 12de aandoening aan het bevolkingsonderzoek toegevoegd. Een diagnose voor de leeftijd van 2 maanden en de opstart van een behandeling voordat er duidelijke symptomen zijn, kan ervoor zorgen dat het ziekteverloop minder snel gaat en de behandeling in de eerste levensjaren minder zwaar is. Er is dan nog een voordeel in de groei en de voedingstoestand die met de ziekte gepaard gaat, de longen worden minder snel aangetast en de patiënten leven langer. Het opsporen van mucoviscidose zal gebeuren op het hetzelfde bloedstaal.

Mondelinge toestemming, schriftelijke weigering

Ook nieuw vanaf 1 januari is dat de deelname aan de screening enkel nog enkel gebeurt met mondelinge toestemming van de ouders, en nadat zij voldoende geïnformeerd zijn. De vroedvrouw noteert hun akkoord op het bloedkaartje van de bloedprik doet. Bij weigering moeten de ouders een schriftelijke bevestiging geven.

Campagne en website

Zowel zorgverleners (gynaecologen, vroedvrouwen, kinderartsen, huisartsen,…) als jonge of aanstaande ouders zullen vanaf januari gesensibiliseerd worden via een informatiecampagne.

Meer info over het Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen en een informatiefolder zijn beschikbaar zin op de website www.aangeborenaandoeningen.be. 

(Bron: Agentschap Zorg & Gezondheid)

Hospichild is terug, en beter dan ooit!

Nieuw design, nieuwe content, nieuwe collega… Hospichild onderging een ware metamorfose! Met enige emotie en niet zonder trots stellen wij u onze gloednieuwe website aan u voor.

Na een lange, maar noodzakelijke afwezigheid is de Hospichild-website opnieuw online. Maar hij is wel sterk veranderd. Het projectteam stelde de voorbije maanden alles in het werk om u meer beknopte, maar nog steeds kwalitatieve informatie te bieden. De website oogt ook iets anders. Het hedendaagse grafisch ontwerp leent zich voor alle devices.

De website in een notendop

Op de home page trekken een aantal gekleurde kadertjes meteen de aandacht, met daarachter de belangrijkste onderwerpen van Hospichild (in het ziekenhuis, terug thuis, specifieke verlof, ontspanning en vrijetijd, zorgverleners, onderwijs…). Alle thema’s krijgen een gelijk gewicht en de chronologie hoeft niet per se gerespecteerd te worden, in tegenstelling tot de ‘voor’, ‘tijdens’ en ‘na de hospitalisatie’ structuur van voorheen. Als u met de muis over de kadertjes gaat, verschijnen de onderliggende menu’s die u doorverwijzen naar een artikel of desgevallend een lijst met artikels. Bepaalde content van de vroegere website werd behouden (evenwel herschreven), andere content is helemaal nieuw en vloeit ofwel voort uit de actualiteit (bijv.: euthanasie bij minderjarigen), ofwel uit de bekommernissen van ouders (op basis van de vele vragen die de voorbije jaren aan het Hospichild-team gesteld werden. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het artikel ‘zorg en culturen’ en dat over ‘digitale activiteiten’.

Indien u naar beneden scrollt ziet u aan de linkerkant de nieuwigheden en aankondigingen uit de sector. Dat worden er veel meer dan op de vroegere website. De nieuwe medewerkster van Hospichild is journaliste van opleiding en zal op zoek gaan naar mensen en organisaties uit het werkveld voor interviews, focus-artikels… En natuurlijk vormen wij meer dan nooit een doorgeefluik voor informatie. Hospichild stelt zich tot doel om niets te missen als het om zieke en gehospitaliseerde kinderen in Brussel gaat en om u voortdurend op de hoogte te houden van wat er reilt en zeilt in de sector.

Aan de rechterkant van het scherm ziet u dan weer een kaart van het Brussels Gewest met de locaties van de verschillende Brusselse ziekenhuizen waar een pediatrische hospitalisatie mogelijk is. Met de hulp van deze voorzieningen kon Hospichild heel wat informatie verzamelen en fiches opstellen met uitsluitend informatie over de Pediatrie. Zo kunnen de ouders meteen de nodige informatie terugvinden over het ziekenhuis van hun keuze.

Nog aan de rechterkant kunt u twee kaders aanklikken: het ene bundelt de verenigingen die actief zijn in de pediatrische wereld, het andere (‘under construction’) met een oplijsting van alle mutualiteiten van het land, waarbij we ons beperken tot de informatie die relevant is voor ouders van zieke en gehospitaliseerde kinderen. Zo verliezen zij zo weinig mogelijk tijd en vinden ze snel snel de hulp en voordelen waarop zij recht hebben.

Geredigeerde content

In zijn elfjarig bestaan groeide de vroegere Hospichild website uit tot een verzameling van ruim 3.200 contentpagina’s. Zware kost, maar in die tijd was het een stuk moelijker om informatie over gehospitaliseerde kinderen te vinden op het web. Daarom waren de teksten zeer gedetailleerd en qua inhoud vrijwel uniek. Logisch dat Hospichild heel snel uitgroeide tot hét referentieplatform voor de sector. De voorbije jaren kende internet evenwel een sterke evolutie en ondertussen plaatsten de meeste ziekenhuizen, verenigingen en organismen die actief zijn in de pediatrische wereld eigen content online. Hospichild wil in de eerste plaats alle informatie rond het zieke of gehospitaliseerde kind op 1 plaats verzamelen, maar vandaag hoeft het platform niet langer allesomvattend te zijn. De website kan bezoekers gewoon doorverwijzen naar andere bronnen. Ondertussen blijven we wel toelichtingen geven bij de essentie.

De nieuwe interface wil dus een essentiële schakel vormen tussen de verenigingen, de mutualiteiten, de ziekenhuizen, de pediatrische professionals… en de ouders van zieke of gehospitaliseerde kinderen. De nieuwe content (via de nieuwigheden, initiatieven en focus-artikels) zal in de eerste plaats extra visibiliteit opleveren voor de mensen in het werkveld. Dit alles met als enige doel een meerwaarde te betekenen voor een specifieke doelgroep.

Responsive design

Anno 2018 een nieuwe website uitwerken houdt meteen in dat men moet nadenken over de gebruiksvriendelijke navigatie. En dat niet alleen op het computerscherm. Wanneer een kind ziek wordt en snel naar het ziekenhuis moet, brengen de ouders heel wat tijd door in wachtkamers of plaatsen waar ze alleen toegang hebben tot hun smartphone of eventueel tablet. Een ‘responsive design’, waarbij de content op alle devices kan geraadpleegd worden, drong zich dan ook op.

Tegelijk werd het ontwerp van de website volledig gewijzigd en afgestemd op de modernere huisstijl van Hospichild. Dat lukte dankzij het werk van de talentrijke grafisch ontwerpster Véronique Geubelle en de efficiënte teamlid van Clef2web dat de webmarketing en de technische aspecten van de nieuwe website coördineerde. Zij waakten tegelijk over het vrijwaren van de identiteit van het platform: de basiskleuren (geel, oranje, rood en blauw) geven nog steeds de toon aan in het logo, de kadertjes en de titels bij de artikels. De illustraties van Marc Lumer kregen opnieuw een vooraanstaande plaats toebedeeld. Er werden trouwens twee nieuwe tekeningen toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe website.

Het team groeit aan

Sinds maart 2018 komt een nieuwe collega het Hospichild-team versterken.

De medewerker en stichter van het platform Emmanuelle Van Besien stond er jarenlang zo goed als alleen voor om de vele vragen van ouders of professionals te beantwoorden, om de maandelijkse newsletter te redigeren, om de praktische aspecten van het project in goede banen te leiden… Bij het opstarten van de update bleek dat de aanwerving van een tweede persoon nodig was om het enorme werk te helpen dragen. Er werd een vacature geopend en de uiteindelijke keuze viel op een jonge journaliste met enige ervaring in de medisch-sociale sector in Brussel en bovendien een grote affiniteit tot het project van Hospichild. Sofia Douieb laat een frisse wind waaien door de bestaande teksten en creëert nieuwe content op maat van de doelgroep. Neem bijvoorbeeld een kijkje in de rubriek ‘ontspanning en vrije tijd’ met volledig nieuwe content.

Meer weten over ons en over de Hospichild-website? Surf naar de pagina ‘wie zijn wij?’.

Wij wensen u een vlotte navigatie en hopen van harte dat de vereenvoudiging en modernisering van onze nieuwe website de ouders van zieke of gehospitaliseerde kinderen maximaal zal helpen bij hun beproeving.