Tijdens de ziekte en de ziekenhuisopname

Om een ​​ziek of gehospitaliseerd kind op te voeden zijn er verschillende mogelijkheden:

 

Uw kind volgt tijdelijk onderwijs in de ziekenhuisschool (type 5):

→ Type 5 is er voor kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis, een residentiële setting of verblijven in een preventorium.

Kinderen in type 5 beantwoorden aan alle onderstaande voorwaarden:

 • de medische, psychiatrische of residentiële opvang of begeleiding laat niet toe dat de kinderen voltijds in een school aanwezig zijn;
 • de kinderen hebben behoefte aan een individueel of geïndividualiseerd aanbod dat in de residentiële omgeving verstrekt wordt.

Voor de toelating van een leerling tot het type 5 is een attest vereist dat uitgereikt is door de behandelende geneesheer van de medische of psychiatrische voorziening of van het preventorium ofwel door de directeur van de residentiële setting.

 

Uw kind volgt tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)

→ Is uw kind langdurig afwezig wegens ziekte of ongeval, of is het chronisch ziek, dan heeft het onder bepaalde voorwaarden een tijdelijk recht op 4 lestijden per week onderwijs aan huis. Ook een leerling die langdurig afwezig is wegens moederschapsverlof, heeft onder dezelfde voorwaarden recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH).

Deze mogelijkheid bestaat voor leerlingen in het gewoon en in het buitengewoon onderwijs, zowel in het basisonderwijs als in de meeste richtingen van het secundair onderwijs.
Het is de school waar uw kind als regelmatige leerling is ingeschreven, die voor dit onderwijs zorgt. Zij beslist welke leraar welke vakken op welke dag(en) geeft. Dat doet ze in overleg met de ouders en rekening houdend met het advies van de arts.

Voorwaarden voor tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)

De school van uw kind is verplicht tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) te organiseren als het voldoet aan alle volgende voorwaarden:

 • Uw kind is langdurig of chronisch ziek of met moederschapsverlof.
 • Langdurig ziek betekent dat uw kind meer dan 21 dagen na elkaar wegens ziekte of ongeval niet naar school kan. Weekend- en vakantiedagen tellen mee. U bewijst dat met een ziektebriefje van je huisarts of van een specialist.
 • Chronisch ziek is uw kind als het een terugkerende behandeling krijgt en daarvoor elke keer opnieuw een korte tijd niet naar school kan. De behandeling is gespreid over minstens 6 maanden. U bewijst dat met een ziektebriefje van een specialist.
 • Een arts stelt de diagnose en geeft toestemming.
 • Uw kind is minstens 5 jaar oud vóór 1 januari van het lopende schooljaar.
 • Uw kind is ingeschreven in een school van het basisonderwijs of van het secundair onderwijs en volgt daar regelmatig les (de school houdt dat bij).
 • Uw kind verblijft op een bepaalde afstand van de school: voor het gewoon onderwijs op maximum 10 km en voor het buitengewoon onderwijs op maximum 20 km. Die verblijfplaats kan ook een andere plaats zijn dan de woonplaats van de ouder(s): een internaat, een instelling bijzondere jeugdzorg, de woonplaats van de grootouders of van andere familieleden …Als Uw kind op een grotere afstand van de school verblijft, kan de school TOAH organiseren maar is daar niet toe verplicht. Het ministerie zal ook dan de school vergoeden.
 • Minstens een van de ouders gaat akkoord en doet de aanvraag. Ook een pleegouder of voogd mag tijdelijk onderwijs aan huis aanvragen.

Verblijft Uw kind in een ziekenhuis, preventorium of K-dienst (dienst voor kinderpsychiatrie), bespreek dan de mogelijkheden inzake tijdelijk onderwijs aan huis met de school van je kind.

 

Hoe vraagt u tijdelijk onderwijs aan huis aan (TOAH)

Download het gepaste aanvraagformulier of vraag het aan de school:

Vul het 1ste deel van het formulier in. De school kan u hierbij helpen.

Laat het 2de deel invullen:

 • Door uw huisarts of de specialist voor langdurig zieke kinderen
 • Door de specialist voor chronisch zieke kinderen

Bezorg het ingevulde formulier aan de school.

Uw kind geniet van onderwijs in het ziekenhuis dankzij de tussenkomst van vrijwilligersorganisaties (niet erkend door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming)

 • S&Z: School en Ziek zijn vzw (S-Z) organiseert studiebegeleiding voor zieke kinderen en jongeren uit het basis- en het secundair onderwijs.Kom op tegen Kanker zorgt voor kleuterleerkrachten die kankerpatiëntjes van het 1ste en 2de kleuterklasje vrijwillig bijlessen geven, maximaal 4 uur (van 60 min) per week. Kom op tegen Kanker werkt bij voorkeur met leerkrachten van de thuisschool van uw kind.Auxilia organiseert bijlessen voor kinderen en jongeren (en volwassenen).
 •  Het brugfigurenproject van het Rode Kruis van België zorgt voor extra, individuele onderwijsbegeleiding voor kinderen in het kleuter- en lager onderwijs.

Ook ziekenfondsen bieden onderwijs aan huis voor zieke kinderen. Vraag het na bij uw ziekenfonds.

 

Uw kind volgt synchroon internetonderwijs via Bednet (SIO)

Bednet verbindt langdurig en chronisch zieke leerlingen tussen 6 en 18 jaar in Vlaanderen via internet met hun eigen klas. Een computer in de klas van het zieke kind wordt verbonden met een computer bij het kind thuis of in het ziekenhuis. Via speciale software en webcamera’s volgt de leerling ‘live‘ alles wat er in de klas gebeurt en kan hij de lessen volgen. Hij kan vragen stellen en met zijn klasgenoten praten. Bednet is zowel voor de school als voor de zieke leerling gratis.

Voorwaarden voor SIO

Uw kind kan SIO volgen als:

 • Het ingeschreven is, minstens 5 jaar is en regelmatig les volgt in een door de overheid erkende en gefinancierde of gesubsidieerde school van het basisonderwijs of secundair onderwijs
 • Het door ziekte, ongeval of moederschapsrust langdurig of veelvuldig afwezig is en niet in staat om op school de lessen te volgen
 • U de school een geldig afwezigheidsattest bezorgt

SIO kan niet voor:

 • Kinderen die permanent onderwijs aan huis krijge
 • Leerlingen in bepaalde studierichtingen in het secundair onderwijs:
 • Deeltijds beroepssecundair onderwijs-
 • Voorbereidende leerjaren op het hoger onderwijs (aso en kso)
 • Secundair-na-secundair-opleidingen: Se-n-Se (tso en kso)
 • 4de graad beroepssecundair onderwijs en verpleegkunde hoger beroepsonderwijs
 • Alternerende beroepsopleiding in het buitengewoon secundair onderwijs

→ Lees meer op de website van OnderwijsVlaanderen.