Vertrouwelijkheid

PRIVACYVERKLARING

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (hierna ‘de GGC’) hecht veel belang aan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en streeft naar een optimale bescherming van persoonsgegevens, in overeenstemming met de nationale en Europese regelgeving.

De GGC wil met name de naleving waarborgen van de privacywetgeving, waaronder de Verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, de zogenaamde AVG of GDPR, die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Deze verordening heeft tot doel de persoonsgegevens van burgers binnen de Europese Unie beter te beheren, te verwerken en te beveiligen.

Deze privacyverklaring moet gelezen worden in samenhang met het cookiebeleid van onze site : Cookies

Gezien het belang van dit onderwerp raden wij u aan deze verklaring aandachtig te lezen om ons beleid te begrijpen en vertrouwd te raken met de praktijken van het De GGC ten aanzien van uw persoonsgegevens (hierna “Gegevens”) met betrekking tot Hospichild en de manier waarop wij ze verwerken.

Artikel 1 – Voorwerp

In overeenstemming met artikel 13 van de AVG is het doel van deze verklaring u te informeren over de manier waarop de GGC uw gegevens verzamelt en verwerkt in het kader van het project “Hospichild”. Hospichild is een informatie- en kennisplatform rond het gehospitaliseerde kind in het Brusselse Gewest.

Deze verklaring is van toepassing op de website www.hospichild.be (hierna ‘de Website’ genoemd).

Deze Verklaring is niet van toepassing op websites, toepassingen of diensten waartoe de internetgebruiker toegang heeft via externe koppelingen aangeboden op de Website.

In overeenstemming met artikel 13 van de AVG is het doel van deze verklaring u te informeren over de manier waarop de GGC uw gegevens verzamelt en verwerkt in het kader van het project “Hospichild”. Hospichild is een informatie- en kennisplatform rond het gehospitaliseerde kind in het Brusselse Gewest.

Deze verklaring is van toepassing op de website www.hospichild.be (hierna ‘de Website’ genoemd).

Deze Verklaring is niet van toepassing op websites, toepassingen of diensten waartoe de internetgebruiker toegang heeft via externe koppelingen aangeboden op de Website.

Artikel 2 – Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), Belliardstraat 71, bus 1, 1040 Brussel.

De GGC bepaalt de doeleinden waarvoor uw Gegevens worden verwerkt, de aangewende middelen en alle kenmerken van de uitgevoerde verwerking, zoals toegelicht in deze verklaring.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), Belliardstraat 71, bus 1, 1040 Brussel.

De GGC bepaalt de doeleinden waarvoor uw Gegevens worden verwerkt, de aangewende middelen en alle kenmerken van de uitgevoerde verwerking, zoals toegelicht in deze verklaring.

Artikel 3 – Welke categorieën van Gegevens worden door voor hospichild verwerkt?

De GGC dient informatie, gegevens en inlichtingen van allerlei aard te verwerken, die door de Gebruiker of door derden worden verstrekt, in de mate dat dit noodzakelijk is voor de vervulling van haar taken van algemeen belang.

De precieze Gegevens die de GGC voor Born in Brussels verwerkt, zijn de volgende:

  • de gegevens van de professionals uit de welzijns- en gezondheidssector om de opdracht van informatie- en kennisplatform rond het gehospitaliseerde kind in het Brussels Gewest te vervullen;
  • de Gegevens verstrekt door de Gebruiker (familienaam, voornaam, e-mailadres) die zich inschrijft voor de nieuwsbrief;
  • de Gegevens verstrekt door de Gebruiker voor de behandeling van zijn verzoek om informatie. De verzamelde gegevens variëren naargelang het type Gebruiker, namelijk:
  • voor een particulier of naast familielid: de naam, de voornaam, het e-mailadres
  • voor professionals: de naam, de voornaam, het e-mailadres, de instelling en het beroep;
  • voor studenten: de naam, de voornaam, het e-mailadres, de school/universiteit, het studieniveau, de richting.

Artikel 4 – Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

De GGC verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de doeleinden die hierna worden beschreven.

De GGC verwerkt uw gegevens in de situaties toegestaan door artikel 6 van de AVG, namelijk:

– voor de vervulling van een taak van algemeen belang die aan de GGC is opgedragen, in het kader van de Website waargenomen door het Observatorium van Gezondheid en Welzijn van de GGC en beschreven in artikel 5 van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (artikel 6 (e) van de AVG);

– op basis van uw toestemming, die aan de geldigheidsvoorwaarden van de AVG voldoet namelijk die het onderwerp is van een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie, toestemming die u op elk moment kunt intrekken (in overeenstemming met artikel 6 a) van de AVG).

Bij het verwerken van deze bovenstaande Gegevens streeft de GGC de onderstaande doelen na:

– relevante informatie verzamelen, structureren en vulgariseren om een informatieplatform te realiseren in verband met de niet-medische aspecten van de zorg voor een ernstig ziek kind;

– deze informatie structureel bijwerken;

– een specifiek netwerk onderhouden voor het pediatrisch milieu;

– maandelijkse een nieuwsbrief sturen naar de partners van het netwerk;

– het netwerk stimuleren, met name door de periodieke organisatie van een verbindend evenement;

– verzoeken om informatie ontvangen en begeleiden in de persoon van de sociale facilitator.

Artikel 5 – uw Rechten

Het recht op gegevenswissing en gegevensoverdraagbaarheid gelden niet voor verwerkingen die nodig zijn voor de uitoefening van een opdracht van openbaar belang. Het recht op bezwaar geldt niet tenzij de verwerkingsverantwoordelijke dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u uw verzoek aan onze functionaris voor gegevensbescherming richten: dataprotection@ccc.brussels. Het verzoek moet vergezeld zijn van een kopie van uw identiteitskaart.

De antwoordtermijn op een verzoek is één maand. Uitzonderlijk en afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kan deze termijn worden verlengd (tot maximum 2 maanden), maar in dergelijk geval zullen wij u er de reden van meedelen binnen de termijn van 1 maand.

Artikel 6 – Bewaring en verwijdering van gegevens

De Gegevens zullen alleen gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor de nagestreefde doeleinden bewaard worden.

Onder voorbehoud van een wettelijke verplichting die een langere bewaartermijn oplegt, verbindt zullen de Gegevens verwijderd worden zodra deze niet langer noodzakelijk zijn voor het nagestreefde doel.

De gegevens verstrekt door de gebruiker zullen drie maanden bewaren worden.

In bepaalde gevallen kunnen persoonsgegevens langer worden bewaard (voor archiveringsdoeleinden in het openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden).

Artikel 7 – Vertrouwelijkheid van de gegevens en doorgifte aan derden

De GGC verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de Gegevens die in het kader van Hospichild worden verwerkt, na te leven.

De GGC zal er ook voor zorgen dat de personen die bevoegd zijn om de Gegevens te verwerken zich ertoe verbinden de vertrouwelijkheid van deze Gegevens te respecteren. De Gegevens zullen enkel worden doorgegeven aan derden in het kader van de uitoefening van onze opdrachten.

De Gegevens worden enkel binnen de Europese Unie verwerkt.

Artikel 8 – Beveiliging van de gegevens

De GGC zal de passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de beveiliging van de Gegevens en hun verwerking te garanderen volgens een niveau afgestemd op het risico.

Naargelang de behoeften en de risico’s zal de GGC onder andere het volgende implementeren:

– de middelen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en -diensten te garanderen;

– de middelen om de beschikbaarheid van en de toegang tot de Gegevens binnen passende termijnen te herstellen in geval van een fysiek of technisch incident;

– een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking.

Artikel 9 -Wijzigingen in deze Verklaring

De GGC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in zijn praktijken en deze Verklaring bij te werken. De recentste versie van de Verklaring is beschikbaar op de Website. Wij nodigen u uit om deze Website regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van eventuele actualiseringen of wijzigingen met betrekking tot deze Verklaring.

We zullen u via de gebruikelijke communicatiekanalen op de hoogte brengen van belangrijke veranderingen.

Artikel 10 – Afgevaardigde voor gegevensbescherming en klachten

Als u vragen hebt over de verwerking van uw Gegevens of als u een klacht wenst in te dienen over onze naleving van de toepasselijke privacywetgeving, dan kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (“DPO”) per post: BrusselBelliardstraat 71, bus 1, 1040 Brussel; of per e-mail: : dataprotection@ccc.brussels.

U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit per post, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, per e-mail op het adres contact@apd-gba.be
of telefonisch op +32 2 274 48 00.