Sociale uitkeringen

Er bestaan verschillende mechanismen voor bijstand en vergoedingen om de burgers te helpen wanneer ze een beroep moeten doen op gezondheidszorgen.

Verhoogde tegemoetkoming (RVV-statuut)

Personen met een laag inkomen hebben recht op hogere terugbetalingen voor de gezondheidszorgen van hun gezin: een hogere terugbetaling van de zorgen en geneesmiddelen (tussen 85 en 90%), een lagere persoonlijke bijdrage voor zieken in geval van hospitalisatie.

Er bestaan 2 mogelijkheden om als RVT te worden erkend:

– Op basis van het genot van een sociaal voordeel (automatische toekenning, niet nodig om bepaalde formaliteiten te vervullen):
– begunstigden van een leefloon of gelijkwaardige hulp van het OCMW gedurende ten minste 3 ononderbroken maanden
– begunstigden van de IGO
– begunstigden van een uitkering voor gehandicapten (vanaf 21 jaren – voor 65 jaren)
– begunstigden van verhoogde kinderbijslag
– niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
– rechthebbenden die wees zijn en jonger zijn dan 25 jaar
– Op basis van een onderzoek naar de inkomsten op verzoek van de betrokkene

Het genot van de verhoogde tegemoetkoming wordt ook toegekend na een onderzoek naar de inkomsten, voor zover blijkt dat de inkomsten van alle gezinsleden het toegestane maximumbedrag niet overschrijden. Er wordt rekening gehouden met alle belastbare bruto-inkomsten van het jaar dat aan de vraag voorafgaat. Heeft een van de gezinsleden een “indicator” op het ogenblik van de aanvraag, dan wordt er rekening gehouden met de inkomsten van de maand die voorafgaat aan de vraag. Deze indicator is bijvoorbeeld het feit van gepensioneerd, gehandicapt of weduwnaar/weduwe te zijn, een invaliditeitsuitkering te ontvangen, een eenoudergezin te zijn, gedurende ten minste één jaar volledig werkloos te zijn enz.

Raadpleeg de tabel met de grensbedragen van de inkomsten op de website van het RIZIV

Het statuut dat recht geeft op de verhoogde tegemoetkoming (bv. aanvullende gezinsbijslag krijgen), NIET het RVV-statuut zelf, kan recht geven op andere sociale voordelen, onder bepaalde voorwaarden echter:

 • verkrijging van het sociaal telefoontarief bij de operator Belgacom
 • verkrijging van het sociaal telefoontarief voor gsm (Mobistar, Proximus, Base …)
 • verkrijging van het sociaal tarief voor gas of elektriciteit
 • verwarmingstoelage (stookolie), onder bepaalde voorwaarden toegekende door het Sociaal Verwarmingsfonds
 • totale vrijstelling van het kijk- en luistergeld in het Waals Gewest
 • vrijstelling van de gewestbelasting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • vermindering van de retributie door sommige teledistributiebedrijven

→ Neem contact op met de sociale dienst van uw ziekenfonds of de maatschappelijk werker van het ziekenhuis om hier meer over te vernemen.

Globale Medisch Dossier (GMD)

Het Globaal Medisch Dossier (GMD) laat toe de prijs van een raadpleging bij de huisarts te verlagen. Door dit dossier te openen, kan de huisarts betere individuele begeleiding bieden en is er ook beter overleg met andere artsen mogelijk. De opening van een GMD geeft recht op een betere terugbetaling voor een raadpleging of een bezoek (onder bepaalde voorwaarden) bij uw huisarts. Uw persoonlijke bijdrage wordt dus sterk verlaagd bij de betaling van de raadpleging of het bezoek (onder bepaalde voorwaarden).

Hoeveel kost een GMD?

Het GMD kost 32€ (vanaf 01.01.2021) en de betaling gebeurt rechtstreeks tussen de arts en uw ziekenfonds.

Het GMD bevat alle medische gegevens (operaties, chronische ziekten, behandelingen …).
Dient u een andere arts te raadplegen (bv. een specialist voor uw kind), vraag hem dan de nuttige informatie op te sturen naar de huisarts van uw kind, zodat deze laatste zijn GMD kan aanvullen. Als je deze specialist toegang geeft tot jouw GMD, krijg je bovendien een hogere vergoeding. 

U vindt meer informatie hieromtrent op de website van het RIZIV

Maximumfactuur (MAF)

Het mechanisme van de “maximumfactuur” treedt in werking wanneer een gezin gedurende een bepaald jaar een maximumbedrag voor zijn gezondheidszorg heeft uitgegeven. Als de medische kosten (die u zelf moet betalen, na tegemoetkoming van de gezondheidszorgverzekering) van u en uw gezinsleden in de loop van het jaar een maximumbedrag bereiken, dan betaalt uw ziekenfonds de kosten die daar later nog bijkomen volledig terug.

Er bestaan verschillende types van MAF die elk hun eigen berekeningswijze hebben om het bedrag te bepalen van de kosten die u zelf moet betalen (het remgeld) en dat moet worden bereikt om recht te hebben op de MAF:

 • de inkomens-MA
 • de sociale MAF
 • de MAF voor een kind jonger dan 19 jaar
 • de MAF chronisch zieken
 • Het gezin bestaat uit alle personen die op hetzelfde officiële adres wonen.

U vindt meer informatie over de MAF op de website van het RIZIV 

Derde betaler

Dankzij de derdebetalersregeling betaalt u aan uw arts, tandarts, kinesitherapeut, apotheker enzovoort enkel het deel van de kosten dat te uwen laste is (remgeld) en eventueel ook een toeslag indien de beoefenaar niet geconventioneerd is.

De zorgverstrekker wordt door het ziekenfonds van zijn patiënt betaald voor de verstrekte zorg. U dient dus geen getuigschrift voor verstrekte hulp meer op te sturen naar het ziekenfonds.

De sociale derdebetalersregeling moet worden toegepast op bepaalde sociale categorieën van verzekerden door een huisarts en meer bepaald wanneer de patiënt de verhoogde tegemoetkoming geniet (toepassing van de verplichte derde betaler bij een bezoek aan het kabinet van de arts maar niet voor huisbezoeken), tijdens een telefonisch of videoconsultatie met jouw arts (vanaf 1 augustus 2022), evenals aan patiënten met een statuut van chronisch zieke. De derdebetalersregeling is ook verplicht bij je tandarts voor bepaalde diensten en bij je bandagist voor stomamateriaal. 

U vindt meer informatie hieromtrent op de website van het RIZIV