Algemene gebruiksvoorwaarden

De website www.hospichild.be (hierna de ‘Website’ genoemd) wordt online geplaatst onder de verantwoordelijkheid van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad (hierna ‘het Observatorium’ genoemd), studiedienst van Vivalis.

Het raadplegen van deze Website houdt in dat u de algemene gebruiksvoorwaarden zoals hieronder beschreven aanvaardt. Het Observatorium behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Intellectuele eigendom

De Website is eigendom van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

De content en de weergave van de Website (HTML of Flash pagina’s, vast of automatisch gegenereerd, beeldbestanden, illustraties, geluiden, video’s, namen, merken, logo’s, gegevensbestanden, lay-out, tekeningen enz) zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Onverminderd hetgeen hieronder vermeld, is elke reproductie, wijziging, aanpassing, verdere verspreiding, vertaling, commercieel gebruik, openbare communicatie, verhuur van de gehele of een gedeelte van de Website, in welke vorm en op welke manier ook, strikt verboden, behalve mits voorafgaande en schriftelijke toelating van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Reproducties en hyperlinks

Het Observatorium is voorstander van het delen van de gehele, of een deel van de Website, en van het aanmaken van hyperlinks naar de Website.

Reproductie op papieren drager

Met uitzondering van de iconografie, is de reproductie van de webpagina’s op een papieren drager toegestaan, onder voorbehoud van het respecteren van volgende drie voorwaarden:

  • Gratis verspreiding;
  • Respecteren van de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen enkele wijziging, noch aanpassing);
  • Uitdrukkelijke vermelding van de Website http://www.hospichild.be als bron.

Reproductie op elektronische drager

De reproductie van deze Website of een deel ervan op een elektronische drager is toegestaan, onder voorbehoud van de duidelijke en goed leesbare vermelding van de bron (http://www.hospichild.be).

De creatie van hyperlinks naar www.hospichild.be

De Website staat het plaatsen van hyperlinks naar zijn content toe, onder voorbehoud dat:

  • er geen gebruik gemaakt wordt van ‘deep linking’ (m.a.w. de Hospichild-pagina’s mogen niet binnen de pagina’s van een andere site geplaatst worden, maar moeten toegankelijk zijn via het openen van een venster);
  • de bron (http://www.hospichild.be) uitdrukkelijk vermeld wordt, die via een hyperlink rechtstreeks de verbinding maakt met de betreffende inhoud.

Koppelingen naar hyperlinks

De Website kan hyperlinks bevatten naar een of meerdere websites van derden en ook verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze hyperlinks en bronnen worden enkel ter indicatie ter beschikking gesteld van de gebruikers.

VERANTWOORDELIJKHEID

Het Observatorium stelt alles in het werk om op de Website juiste en actuele informatie te plaatsen. Voor normatieve teksten op de Website geldt dat enkel de in het Staatsblad gepubliceerde teksten geldig zijn. De andere teksten zijn ter informatie weergegeven.

Het Observatorium kan evenwel niet garanderen dat de Website exhaustief is en dat alle informatie volledig is. De verantwoordelijkheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie kan in geen geval ingeroepen worden omwille van het gebruik van de aangeleverde informatie op de Website of voor het ontbreken ven specifieke informatie.

Het Observatorium behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk moment aan te passen, te wijzigen of te vervolledigen en dit zonder enige voorafgaande verwittiging of communicatie.

De gebruiker aanvaardt dat elke toegang tot en elk gebruik van de Website onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid valt. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is op geen enkele manier verantwoordelijk voor directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik van de Website. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor schade die het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg is van onjuist of oneigenlijk gebruik van de Website, of ten gevolge van een onjuiste of defecte verbinding of voor elk ander gebruik in combinatie met enig andere digitaal materiaal dan de Website, andere software of specifiek materiaal.

De Website kan zonder het te weten met andere websites verbonden zijn via hyperlinks. In dergelijke gevallen wijst de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie elke verantwoordelijkheid van de hand in verband met de informatie op deze andere websites en voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze hyperlinks.

Het Observatorium / de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie heeft geen controle over de vermelde websites en de daar gebruikte hyperlinks. Zij wijst daarom elke verantwoordelijkheid van de hand in verband met de beschikbaarheid, de voorgestelde content, publiciteit en/of producten op deze websites. Op dezelfde manier kan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie niet verantwoordelijk gesteld worden voor de kwaliteit en/of de exhaustieve aard van de informatie op deze websites.

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie wijst eveneens alle verantwoordelijkheid van de hand in verband met schade ten gevolge van het raadplegen van de informatie of de hyperlinks op deze websites, of op andere informatiebronnen in het algemeen, met name bij verlies of beschadiging, veroorzaakt of mogelijk veroorzaakt door de connecties met deze websites.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht en conform dit recht uitgevoerd.

Elke betwisting in verband met de toepassing, uitvoering of interpretatie van onderhavige voorwaarden, die niet in der minne kan worden geschikt, valt onder de uitdrukkelijke bevoegdheid van de jurisdicties van het gerechtelijke arrondissement van Brussel.