Algemene gebruiksvoorwaarden

De website www.hospichild.be (hierna de ‘Website’ genoemd) wordt online geplaatst onder de verantwoordelijkheid van vzw Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie (hierna CDCS – CMDC genoemd), ingeschreven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder nummer 0417.167.603 en met hoofdzetel in de Verenigingstraat 15 te 1000 Brussel (www.cdcs-cmdc.be).

Het raadplegen van deze Website houdt in dat u de algemene gebruiksvoorwaarden zoals hieronder beschreven aanvaardt. Vzw CDCS – CMDC behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Intellectuele eigendom

De Website is eigendom van vzw CDCS – CMDC.

De content en de weergave van de Website (HTML of Flash pagina’s, vast of automatisch gegenereerd, beeldbestanden, illustraties, geluiden, video’s, namen, merken, logo’s, gegevensbestanden, lay-out, tekeningen enz) zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Elke reproductie, wijziging, aanpassing, verdere verspreiding, vertaling, commercieel gebruik, openbare communicatie, verhuur van de gehele of een gedeelte van de Website, in welke vorm en op welke manier ook, is strikt verboden, behalve mits voorafgaande en schriftelijke toelating van vzw CDCS – CMDC.

Alle reproductie- en vertegenwoordigingsrechten voorbehouden, © CDCS – CMDC.

Privacy

De Website maakt gebruik van cookies om de ervaring voor de gebruikers te verbeteren. Alle informatie in verband met de gebruikte cookies op de Website en ook de langs deze weg verzamelde gegevens staat vermeld in de cookie policy van vzw CDCS – CMDC

Verder bewaart de Website uitsluitend gegevens die de gebruikers van de site vrijwillig opgeven (namen, voornamen, adressen, mailadressen en/of telefoonnummers).

Deze gegevens worden verzameld en verwerkt vanuit de strikte naleving van de Belgische wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van het privéleven en de verwerking van persoonlijke gegevens, en ook van het Reglement (UE) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 in verband met de bescherming van fysieke personen en de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van deze gegevens, en tot intrekking van de directieve 95/46/CE (algemeen reglement op gegevensbescherming).

De verzamelde gegevens worden verwerkt op een loyale en geoorloofde manier, en dit uitsluitend in het kader van volgende doeleinden:

– Versturen van de newsletter;
– Beantwoorden van vragen om inlichtingen.

Deze persoonlijke gegevens zijn uitsluitend bestemd voor vzw CDCS – CMDC. Ze zijn niet bestemd om te communiceren aan derden, behalve de door de gebruiker aangeduide personen en de ondernemingen waarvan een tussenkomst vereist is om een van de bovenstaande doeleinden te realiseren.

U kunt op elk moment uw toestemming intrekken in verband met het verzamelen en/of verwerken van uw persoonlijke gegevens door vzw CDCS – CMDC.

Conform de geldende regelgeving met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonlijke gegevens in verband met uw persoon en ook het recht om toegang te verkrijgen tot deze informatie en ze te verbeteren. Wilt u een van deze rechten uitoefenen, dan kunt u zich wenden tot de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens, CDCS – CMDC, Verenigingstraat 15 te 1000 Brussel – info@hospichild.be – 02/511 08 00

Reproducties en hyperlinks

Vzw CDCS – CMDC is voorstander van het delen van de gehele, of een deel van de Website, en van het aanmaken van hyperlinks naar de Website.

Reproductie op papieren drager

Met uitzondering van de iconografie, is de reproductie van de webpagina’s op een papieren drager toegestaan, onder voorbehoud van het respecteren van volgende drie voorwaarden:

• Gratis verspreiding;

• Respecteren van de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen enkele wijziging, noch aanpassing);

• Uitdrukkelijke vermelding van de Website https://www.hospichild.be als bron.

De gebruikte informatie mag enkel aangewend worden voor persoonlijk of professioneel gebruik, of door een vereniging. Elk gebruik voor commerciële of publicitaire doeleinden is uitgesloten.

Reproductie op elektronische drager

De reproductie van deze website of een deel ervan op een elektronische drager is toegestaan, onder voorbehoud van de duidelijke en goed leesbare vermelding van de bron (https://www.hospichild.be).
De gebruikte informatie mag enkel aangewend worden voor persoonlijk of professioneel gebruik, of door een vereniging. Elk gebruik voor commerciële of publicitaire doeleinden is uitgesloten.

De creatie van hyperlinks naar www.hospichild.be

De Website staat het plaatsen van hyperlinks naar zijn content toe, onder voorbehoud dat:

• er geen gebruik gemaakt wordt van ‘deep linking’ (m.a.w. de Hospichild-pagina’s mogen niet binnen de pagina’s van een andere site geplaatst worden, maar moeten toegankelijk zijn via het openen van een venster);

• de bron vermeld wordt, die via een hyperlink rechtstreeks de verbinding maakt met de betreffende inhoud.

Vzw CDCS – CMDC behoudt zich het recht voor om een hyperlink naar de Website te schrappen indien zij van mening is dan de link niet beantwoordt aan haar missies.

De reproductie en/of creatie van hyperlinks voor andere doeleinden

Elke andere reproductie op welke drager ook en/of elke andere creatie van een hyperlink moet aangevraagd worden aan en de voorafgaande toestemming krijgen van vzw CDCS – CMDC – info@hospichild.be – die uw aanvraag binnen de kortst mogelijke termijn zal verwerken.

Koppelingen naar hyperlinks

De Website kan hyperlinks bevatten naar een of meerdere websites van derden en ook verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze hyperlinks en bronnen worden enkel ter indicatie ter beschikking gesteld van de gebruikers.

VERANTWOORDELIJKHEID

Vzw CDCS – CMDC stelt alles in het werk om op de Website juiste en actuele informatie te plaatsen. Voor normatieve teksten op de Website geldt dat enkel de in het Staatsblad gepubliceerde teksten geldig zijn. De andere teksten zijn ter informatie weergegeven.

Vzw CDCS-CMDC kan evenwel niet garanderen dat de Website exhaustief is en dat alle informatie volledig is. De verantwoordelijkheid van vzw CDCS – CMDC kan in geen geval ingeroepen worden omwille van het gebruik van de aangeleverde informatie op de Website of voor het ontbreken ven specifieke informatie.

Vzw CDCS – CMDC behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk moment aan te passen, te wijzigen of te vervolledigen en dit zonder enige voorafgaande verwittiging of communicatie.

De gebruiker van de Website is er zich van bewust dat het internet geen volkomen beschermd medium is en dat de totale bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet kan gewaarborgd worden. Tegen die achtergrond kan vzw CDCS – CMDC op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade, geleden door de gebruiker van de Website ten gevolge van het ingeven door deze persoon van vertrouwelijke of gevoelige informatie.

De gebruiker aanvaardt dat elke toegang tot en elk gebruik van de Website onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid valt. Vzw CDCS – CMDC is op geen enkele manier verantwoordelijk voor directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik van de Website. Vzw CDCS – CMDC kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor schade die het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg is van onjuist of oneigenlijk gebruik van de Website, of ten gevolge van een onjuiste of defecte verbinding of voor elk ander gebruik in combinatie met enig andere digitaal materiaal dan de Website, andere software of specifiek materiaal.

De Website kan zonder het te weten met andere websites verbonden zijn via hyperlinks. In dergelijke gevallen wijst vzw CDCS – CMDC elke verantwoordelijkheid van de hand in verband met de informatie op deze andere websites en voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze hyperlinks.

Vzw CDCS – CMDC heeft geen controle over de vermelde websites en de daar gebruikte hyperlinks. Vzw CDCS – CMDC wijst daarom elke verantwoordelijkheid van de hand in verband met de beschikbaarheid, de voorgestelde content, publiciteit en/of producten op deze websites. Op dezelfde manier kan vzw CDCS – CMDC niet verantwoordelijk gesteld worden voor de kwaliteit en/of de exhaustieve aard van de informatie op deze websites.

Vzw CDCS – CMDC wijst eveneens alle verantwoordelijkheid van de hand in verband met schade ten gevolge van het raadplegen van de informatie of de hyperlinks op deze websites, of op andere informatiebronnen in het algemeen, met name bij verlies of beschadiging, veroorzaakt of mogelijk veroorzaakt door de connecties met deze websites.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht en conform dit recht uitgevoerd.

Elke betwisting in verband met de toepassing, uitvoering of interpretatie van onderhavige voorwaarden, die niet in der minne kan worden geschikt, valt onder de uitdrukkelijke bevoegdheid van de jurisdicties van het gerechtelijke arrondissement van Brussel.