Medische zorg en bijstand thuis

Heeft uw kind thuiszorg nodig na zijn ziekenhuisopname? Hebt u hulp nodig bij uw dagelijkse taken thuis ?

Heeft uw kind thuiszorg nodig na zijn ziekenhuisopname?

Bij het verlaten van het ziekenhuis, volgt een liaisonteam* samengesteld uit gespecialiseerde verpleegkundigen, uw kind verder op met een thuiszorgteam en uw huisarts: thuisverpleging, kinesitherapie, ergotherapie, logopedie, psychiatrische en psychologische zorg, enz.

Er bestaan drie categorieën van thuiszorg :

• Courante zorg (hygiëne, technische prestaties op medisch voorschrijft)
Palliatieve zorg
• Complexe technische zorg, met inbegrip van chronische ziekten (mucoviscidose, diabetes, peritoneale dialyse, enz.

De verstrekkers voor thuiszorg verzekeren 24/7 opvang naargelang de behoeften van uw kind.

Sommige zorgen komen in aanmerking voor een forfaitaire vergoeding.

 Thuiszorg voor ernstig zieke kinderen : hier

*[Liaisonteam: de rol van de liaisonverpleegkundige is om de ouders te helpen bij de organisatie van de terugkeer naar huis vanuit het ziekenhuis, om de eerstelijnszorgverstrekkers en de naasten van het zieke kind te ondersteunen. Het liaisonteam is 24/24 u beschikbaar en geeft alle informatie van het ziekenhuisteam door aan het thuiszorgteam]

Hebt u hulp nodig bij uw dagelijkse taken thuis ?

Familiehulp* of poetshulp* kan u helpen bij zeer uiteenlopende taken: administratieve hulp, boodschappen, poetsen, vaat, strijken, maaltijden bereiden enz.

En bestaan heel wat diensten voor thuiszorg en thuishulp, die soms afhangen van ziekenfondsen of andere organisatie van de openbare of de privésector. De kostprijs van de verstrekkingen thuis wordt berekend op basis van het inkomen van de begunstigde en zijn personen ten laste en kan variëren naargelang de woonplaats. Er werd een wettelijk bijdragebarema vastgelegd.

→ Coördinatie van de thuishulp/thuiszorg

→ Informatie over thuiszorg 

*[Familiehulp begeleidt u bij dagelijkse taken: hulp bij het bereiden van maaltijden, bij het aankleden, bij het onderhouden van de woning, bij verplaatsingen (met of zonder krukken of rolstoel).

*Poetshulp helpt bij het onderhouden van woonplaatsen volgens uw richtlijnen.]

Dienstencheques

Dienstencheques zijn een betaalmiddel, gesubsidieerd door de federale staat, waarmee particulieren een beroep kunnen doen op bepaalde soorten huishoudelijk werk tegen een voordelig tarief. De werken worden uitgevoerd door werknemers van een erkende onderneming.

U moet zich eerst inschrijven en vervolgens dienstencheques aankopen via twee verschillende systemen: papieren of elektronische dienstencheques.

Het systeem hangt af van het Gewest:

Sodexo, dienstencheques in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
http://www.dienstencheque.brussels

 

Sodexo in het Waals Gewest
http://www.wallonie-titres-services.be/

 

Dienstencheques Vlaams Gewest
http://www.dienstencheques-vlaanderen.be/

 

Thuisoppas

De ziekenfondsen, de OCMW’s via gemeentelijke kinderopvang, en de diensten voor thuishulp en thuiszorg (24/24u beschikbaar) kunnen een oppasdienst aanbieden voor zieke kinderen van 0 tot 15 jaar. De oppassers zijn doorgaans kinderverzorgsters. U moet het certificaat van het kind voorleggen aan de verstrekker.

 Oppasdiensten / Babysitting : hier

Dringend, niet dringend en sociaal vervoer

Dringend vervoer

Bij medische noodgevallen kunt u het hiervoor bestemde gratis nummer bellen: 100 (of 112, bereikbaar in alle EU-landen). Een erkende ambulance (of helikopter indien nodig) brengt u naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

De meeste ziekenfondsen voorzien een tegemoetkoming a rato van 50% op de factuur van een ambulancedienst.

Het bedrag voor vervoer per ambulance is bepaald door de FOD Volksgezondheid. Dit zijn de tarieven voor het jaar 2018:

• Forfaitair bedrag voor de eerste 10 km: 64,37 EUR.
• Vanaf de 11de km tot en met de 20ste km: 6,43 EUR per km.
• Vanaf de 21ste km: 4,92 EUR per km.
• Elektroden voor een automatische externe defibrillator: een paar kost 61,10 EUR.

Er wordt ook een tegemoetkoming toegekend wanneer de patiënt met de helikopter vervoerd wordt. Kosten voor de MUG (Mobiele Urgentiegroep) kunnen in geen geval aangerekend worden aan de patiënt.

De vervoerskosten voor een prematuur kind worden gedekt door de verplichte ziekteverzekering (VZV).

→ Meer info op de RIZIV-website

niet-Dringend vervoer

Onder niet-dringend vervoer verstaan we het vervoer van een zieke naar een medische consultatie, van en naar het ziekenhuis, van het ene ziekenhuis naar het andere voor een onderzoek of radiotherapie, naar een revalidatiecentrum of hersteloord… Dergelijk vervoer vergt een aangepast voertuig, maar doorgaans minder uitgerust dan een ambulance voor dringend vervoer. Het vervoer kan gebeuren door private ondernemingen, het Rode Kruis (105), ziekenfondsen, verengingen…

De tarieven voor dit vervoer lopen sterk uiteen, aangezien er in het Brussels Gewest (in tegenstelling tot Wallonië) nog geen regeling is voorzien.

→ Niet-dringend vervoer kiezen: hier

Het ziekenfonds voorziet onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in de vervoerskosten van rolstoelpatiënten van een naar een gespecialiseerd of revalidatiecentrum.

→ Aangepast vervoer voor rolstoelpatiënten kiezen: hier

De reiskosten voor kinderen opgevolgd in een revalidatiecentrum en de reiskosten voor kankerpatiënten kunnen ook deels vergoed worden door de verplichte ziekteverzekering ten belope van €0,25 per km.

social vervoer

Mensen met een beperkte mobiliteit, ziekte of beperking kunnen een beroep doen op sociaal vervoer om deel te nemen aan sociale activiteiten of in het kader van een medische verplaatsing. De gemeentediensten en verschillende Brusselse vzw’s bieden uiteenlopende mogelijkheden aan.

Enkel aangepast vervoer van mensen met een erkende handicap valt onder de regelgeving van de ‘dienstencheques’.

 Vervoer om sociale redenen kiezen: hier

Lectuur: Sociaal Vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (studie van vzw CDCS-CMDC)