Onbetaald verlof

Ci-dessous, vous trouverez la liste et les explications des divers congés non rémunérés prévus par la loi afin de permettre aux parents d’enfants malades, handicapés et/ou hospitalisés de rester à leur chevet.

Private sector – Verlof om dwingende redenen – Website FOD Werkgelegenheid

Principe

U hebt het recht van het werk afwezig te zijn wegens dwingende redenen. Onder dwingende reden wordt verstaan elke onvoorzienbare, los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist, en dit voor zover de uitvoering van de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt.

U mag afwezig zijn gedurende de tijd die nodig is om het hoofd te bieden aan uw probleem, op voorwaarde dat u uw werkgever vooraf verwittigt, of indien dit niet mogelijk is, zo spoedig mogelijk. U moet het verlof gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan. De duur van de afwezigheid mag 10 arbeidsdagen per kalenderjaar niet overschrijden. In geval van deeltijdse arbeid wordt deze duur herleid in verhouding tot de duur van zijn arbeidsprestaties.

Dit verlof mag enkel opgenomen worden voor de redenen waarvoor het toegekend wordt. Op verzoek van uw werkgever moet u de dwingende reden aantonen.

→ Op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg vindt u alle informatie over dit verlof.

Openbare sector – Verlof om dwingende redenen – Website Fedweb

Principe

Dit onbetaald verlof kan opgenomen worden (per dag of halve dag) om dwingende familiale redenen voor een maximale periode tot 45 werkdagen per jaar, met name voor de hospitalisering van een persoon die onder hetzelfde dak woont als de werknemer. Door het uitzonderlijk karakter van dit verlof en doordat de dwingende redenen heel snel en onverwacht kunnen optreden, zal het in sommige gevallen onvermijdelijk zijn dat u dit verlof op korte termijn (mondeling of schriftelijk) aanvraagt, misschien wel dezelfde dag (’s morgens). Op verzoek van uw hiërarchische meerdere moet u de dwingende reden bewijzen met de gepaste documenten of met ieder ander bewijsmiddel.

Kijk na onder welk stelsel u valt: contractueel, mandataris, stagiair, statutair… want het aantal dagen kan verschillen nargelang uw statuut.

→ Meer informatie: hier 

Via de onlinedienst Break@work van de FOD Sociale Zekerheid komt u te weten hoeveel maanden en dagen loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematisch verlof er u nog resten.

Openbare sector – Afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden – Website Fedweb

Principe

Dit onbetaald verlof richt zich tot statutairen. U moet de aanvraag schriftelijk doen en minstens 2 maanden op voorhand, tenzij uw administratie een kortere termijn aanvaardt. Een verlenging is mogelijk op uw verzoek en ten minste één maand voor de lopende periode om is. Sinds 1 april 2017 is de maximumduur van de afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden opgetrokken van 2 naar 4 jaar. Op de maximumduur van 4 jaar worden alle opgenomen periodes aangerekend die de federale ambtenaar opgenomen heeft vanaf 1 december 1998. Of met andere woorden als de ambtenaar voor 1 april 2017 reeds 2 jaar heeft opgenomen dan heeft hij na 1 april 2017 opnieuw recht op 2 jaar afwezigheid van lange duur.

U kan dit verlof opsplitsen, maar dan moet u dit verlof in periodes van minimum zes maanden opnemen. In afwijking daarvan kan u ook tijdens uw hele loopbaan zes keer een afwezigheid van 1 maand krijgen.

→ U vindt alle informatie over dit verlof op het federale portaal van de federale werknemers.