Financiële ondersteuning

Na de erkenning van de handicap door de PG Personen met een handicap worden bepaalde financiële tegemoetkomingen toegekend.

Andere maatregelen worden genomen door federale entiteiten, zoals het VAPH (Brussel en Vlaanderen – NL), Phare (Brussels Gewest) en Aviq (Waals Gewest).

Belastingvermindering – Federaal

Indien u kinderen met een handicap ten laste hebt, kunt u genieten van een hoger bedrag dat is vrijgesteld van belastingen. Het gedeelte van uw inkomen dat niet belast wordt zal dus verhogen, zodat u minder belastingen betaalt.

De in rekening gebrachte handicap moet vastgesteld zijn voor de 1ste januari van het aanslagjaar.

Indien het kind tijdelijk niet thuis verblijft omwille van gezondheidsredenen of studies, beschouwt men het nog steeds als deel uitmakend van uw gezin.

Het betreft hier een kind, waarvoor u in principe kinderbijslag ontvangt.

Een kind is erkend als gehandicapt als het voor ten minste 66% getroffen is door ontoereikende of verminderde lichamelijke of geestelijke geschiktheid wegens één of meer aandoeningen.

Dat komt voor de kinderbijslag voor gehandicapte kinderen overeen met een minimum van vier punten in pijler 1 (onafhankelijk van het aantal punten voor het geheel van de drie pijlers).

→ Meer weten: FOD Financiën

Sociaal telefoontarief – Federaal

Dit tarief wordt toegekend aan de personen die samenwonen met een kind of kleinkind met een gehoorstoornis (minstens 70dB voor het beste oor), of met een kind dat een laryngectomie onderging. Op voorwaarde dat zij niet reeds een sociaal tarief genieten en in zijn/haar gezin niemand hebben die dat tarief geniet.

→ Meer weten: Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)

Portvrije post – Federaal

Brieven, teksten in braille, audiocassettes en andere artikels voor blinden en slechtzienden kunnen gratis verstuurd worden met De Post. De stukken, die kunnen geopend en gecontroleerd worden, moeten de vermelding ‘Blindenschrift’ hebben.

Om u te helpen brieven in braille te versturen, staat Braille Post tot uw beschikking. Dankzij het virtuele postkantoor kunt u de tekst in gewoon schrift schrijven, waarna die vertaald wordt naar braille en meteen verstuurd via De Post.

Verzendingen in blindenschrift zijn ook portvrij voor het buitenland, mits het land van bestemming dezelfde voordelen biedt als De Post in België.

Persoonlijke Assistentiebudget – (PAB) – Vlaams Gewest

Een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) is een budget dat het VAPH u geeft om de assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te financieren. Het kan gaan om praktische of organisatorische hulp en op verschillende domeinen. Een commissie van experts bepaalt het bedrag, rekening houdend met de behoeften van het kind met een beperking.

→ Meer weten: VPAH Persoonlijke-assistentiebudget

Zorgbudget – Vlaams Gewest

Het basisondersteuningsbudget of zorgbudget voor mensen met een handicap, is een Vlaamse tegemoetkoming die 300 euro per maand bedraagt, en uitbetaald wordt door de zorgkas waarbij u aangesloten bent.

Het basisondersteuningsbudget is de eerste trap van persoonsvolgende financiering waarmee mensen met een handicap zelf hun leven en zorg kunnen organiseren. Is dit onvoldoende, dan kan bij het VAPH een persoonsvolgend budget aangevraagd worden. Dat is de tweede trap van persoonsvolgende financiering.

Voor minderjarigen is er nog geen tweede trap van persoonsvolgende financiering. Dit wordt voorbereid. In tussentijd, als het BOB onvoldoende is, kunt u jeugdhulp van het VAPH aanvragen via de intersectorale toegangspoort (ITP).

→ Meer weten: Gezin, welzijn en gezondheid

Automatisch toegekende maatregelen

Deze voordelen worden automatisch toegekend na de erkenning van de handicap van het kind door de DG Personen met een handicap, waarvoor de DG zelf de attesten kan bezorgen aan de betreffende instellingen.

 

Attest Organisme
Verhoogde tegemoetkoming ziekteverzekering Erkenning min 4 punten in piijler 1 Ziekenfondsen
Onroerende voorheffing Erkenning min 4 punten in pijler of 6 punten in totaal Vlaams Gewest
Onroerende gewestelijke belasting Erkenning min 4 punten in piijler 1 Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Sociaal tarief gas en elektriciteit Erkenning min 4 punten in pijler1 Energieleveranciers
Verhoging van het fiscaal vrijgestelde bedrag Erkenning min 4 punten in piijler 1 FOD Financiën