Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV)

Doorgaans komen buitenlandse minderjarigen samen met hun gezin naar België. Toch gaat het vaker dan men zou denken om niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV).

Volgens de cijfers van het Platform kinderen op de vlucht komen er elke dag minstens 8 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen aan of worden ze ontdekt in België. Wat deze kinderen kenmerkt is dat ze minderjarig zijn, dat ze zich zonder ouders of voogd buiten de grenzen van hun land van herkomst bevinden en dat ze een (vaak lang) migratie traject doorlopen (overleefd) hebben. Zij moeten beschermd, wettelijk vertegenwoordigd en begeleid worden.

Belangrijke stappen

In de eerste lijn en om hen te helpen zal de Dienst Voogdij (die afhangt van de FOD Justitie) hen trachten te identificeren om te bepalen of het wel degelijk om een minderjarige gaat.

Vervolgens wijst de dienst voor de NBMV een voogd aan, die vooral zal instaan voor de juridische, administratieve, sociale en menselijke begeleiding. Hij moet samen met de onthaalstructuur een duurzame oplossing zoeken voor de toekomst van de jongere.

Indien die duurzame oplossing er volgens de Dienst Vreemdelingenzaken uit bestaat dat de NBMV teruggestuurd wordt naar zijn land van herkomst, ontvangt de voogd een terugkeerbevel. Maar indien de duurzame oplossing een verblijf in België is, ontvangt de minderjarige een verblijfsvergunning die 1 jaar geldig is. Hij ontvangt ook een mineur Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister. Drie jaar na de toekenning van de verblijfsvergunning voor een jaar, wordt een onbeperkt verblijf toegekend, behalve indien er een gemotiveerde beslissing voor het tegendeel is.

Wat met de gezondheidszorg?

De minderjarige heeft, voor zover hij werd geïdentificeerd en een voogd kreeg toegewezen, recht op een ziekteverzekering en moet zich dus inschrijven bij een ziekenfonds. Aan
volgende voorwaarden moet worden voldaan:

• De minderjarige volgt gedurende tenminste drie opeenvolgende maanden onderwijs in een door een Belgische overheid erkende onderwijsinstelling
• De minderjarige wordt begeleid door een dienst voor preventieve gezinsondersteuning (Kind en Gezin/ONE) of is ingeschreven in een instelling voor kleuteronderwijs
• De minderjarige is vrijgesteld van leerplicht door de bevoegde gewestelijke dienst.

Signaliseren en identificeren van NBMV

• Dienst Voogdij – FOD Justitie

Waterloolaan 115
1000 Brussel
02 542 65 11
info@just.fgov.be

• ‘Slachtoffer mensenhandel en mensensmokkel’ binnen de Dienst Vreemdelingenzaken – FOD Binnenlandse Zaken
Dienst Vreemdelingenzaken
Bureau MINTEH
WTC II
Antwerpsesteenweg 59 B
1000 Brussel
Fax.: 02/274 66 95
Bur_TEH@dofi.fgov.be

• Commissariaat Generaal voor de vluchtelinge en de staatlozen (CGVS)
WTC II
Koning Albert II laan, 26A
1000 Brussel
02 205 51 11
cgvs.info@ibz.fgov.be
Opvang NBMV

Fedasil
Kartuizersstraat 21 , 1000 Brussel
info@fedasil.be
+32-(0)2-213 44 11

Meer adressen: hier