Chronische ziekten

Een chronische ziekte is een aandoening die langdurig aanhoudt. Het kan bijvoorbeeld gaan om kanker, diabetes, chronische nierinsufficiëntie, sommige zeldzame genetische aandoeningen.

 

Indien uw kind lijdt aan een chronische ziekte, geniet het automatisch van bepaalde voordelen, zoals de derde betaler of verminderd remgeld (wat u zelf moet opleggen na tussenkomst van het ziekenfonds) binnen het kader van de maximumfactuur (MAF).

 

Forfait voor chronisch ziekten

Het forfait voor chronisch zieken is een jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken die door hun ziekte sterk afhankelijk zijn van anderen en hoge ziektekosten hebben. 

Dit forfaitaire bedrag wordt automatisch toegekend door jouw ziekenfonds als je  

  • een totaal van 450 EUR aan persoonlijke aandelen (remgelden) ten laste genomen hebt  
  • als je de verhoogde tegemoetkoming geniet, verlaagt het bedrag tot 365 EUR:

Het bedrag hangt af van de afhankelijkheidssituatie van jouw kind.

Indien uw kind lijdt aan een zeldzame ziekte, moet u een medisch attest overmaken, opgesteld door een specialist en waarin hij beschrijft aan welke ziekte het kind lijdt. Deze ziekte moet vermeld staan op de Orphanet-website. Uw ziekenfonds zal nagaan of aan alle voorwaarden voldaan is en het statuut van persoon met een zeldzame ziekte toekennen voor 5 hernieuwbare jaren.

→ Meer info op de RIZIV-website

Tegemoetkoming in de reiskosten

Kanker
De vader, moeder of voogd van kankerpatiënten jonger dan 18 jaar die in een ziekenhuis zijn opgenomen, ontvangen van hun ziekenfonds een tegemoetkoming in de reiskosten. Dat geldt ook voor wie zijn kind met kanker naar een consultatie brengt voor een behandeling of controle.

→ Meer info op de RIZIV-website 

Chronische nierinsufficiëntie
Als uw kind een dialyse ondergaat, dekt de verplichte verzekering de verplaatsingskosten tussen uw huis en het dialysecentrum (heen- en terugreis) voor ambulante sessies en voor periodieke controleconsultaties in een centrum als uw kind thuisdialyse krijgt.

Andere aandoeningen
Andere tussenkomsten in verplaatsingskosten zijn er voor de verplaatsingen van uw kind tussen zijn of haar hoofdverblijfplaats en een van de revalidatiecentra waarmee het RIZIV een overeenkomst heeft gesloten, vooral voor:

– zeldzame erfelijke monogene metabole ziekten
– mucoviscidose
– neuromusculaire ziekten
– hersenverlamming
– spina bifida
– diabetes
– hemofilie
– prematuur geboren kinderen die in een gespecialiseerd centrum worden opgevolgd

Meer informatie vindt u op de site van het RIZIV.

Follow-up door een huisapotheker

Deze maatregel werd ingevoerd voor personen die veel medicatie moeten innemen. Sinds 1 oktober 2017 kunt u vragen aan uw apotheker om de ‘huisapotheker’ van uw kind te worden, u te begeleiden en de behandeling met geneesmiddelen op te volgen.

Primair syndroom van Sjögren

Binnen de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) zijn er een aantal tegemoetkomingen voor patiënten met het primair syndroom van Sjögren:

– tegemoetkoming in de prijs van kunsttranen en oftalmologische gel
– in de prijs van kinesitherapeutische zittingen
– in de terugbetaling van Pilocarpine

→ Meer info op de RIZIV-website

Pediatrische aandoeningen

Als een kind of adolescent bepaalde chronische aandoeningen of morbide obesitas heeft, of gevolgen van mishandeling vertoont, dan kan het aangepaste zorg krijgen in een centrum. Hij kan er leren om zijn ziekte te overwinnen, om te gaan met zijn behandeling of dieet, zijn psychologisch evenwicht terug te vinden, enz.

Als uw kind jonger is dan 18 of 21 jaar (afhankelijk van de voorwaarden bepaald door de) kan hij behandeld worden in een gespecialiseerd centrum als hij lijdt aan pathologieën zoals:

– bepaalde ernstige chronische ziektes die de familie niet langer thuis kan behandelen
– bepaalde neurologische of respiratoire aandoeningen
– pathologische obesitas
– fysieke en psychologische gevolgen van mishandeling.

Deze centra bieden een multidisciplinaire behandeling en werken in overleg met de ziekenhuisteams, die uw kind, zijn behandelende arts en uzelf kennen.
Een arts, bevoegd voor de pathologie van uw kind, kan een revalidatie voorschrijven voor uw kind,waarna het terecht kan in een centrum dat door het RIZIV wordt geconventioneerd.

→ Meer info op de RIZIV-website

Chronische nierinsufficiëntie

Indien uw kind jonger dan 18 jaar en met chronische nierinsufficiëntie dialyse nodig heeft of lijdt aan tubulopathie*, kan het een maandelijks forfait van € 30 krijgen. Deze tussenkomst dient om de kosten voor speciale voedingsproducten te dekken.

De nierspecialist moet een aanvraagformulier invullen en vermelden dat uw kind lijdt aan chronische nierinsufficiëntie en voldoet aan de toekenningsvereisten voor het forfait. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, geldt ze voor een periode van een jaar. Na het eerste jaar wordt de nierinsufficiëntie beoordeeld door een specialist. Als de behandeling moet worden voortgezet, stelt de specialist de adviserend arts van het ziekenfonds op de hoogte van de verlenging. Die verlenging is vijf jaar geldig.

*Nierziekte die de nierkanaaltjes aantast, waar vocht en mineralen worden gereabsorbeerd. Het centrale gedeelte van de nier wordt aangetast. Die aantasting kan acuut of chronisch zijn.

Overgewicht of obesitas

Vanaf 1 april 2020 wordt de behandeling van een kind of jongere met overgewicht of obesitas door een diëtist vergoed. Deze behandeling duurt twee jaar en omvat 10 sessies. 

Daarvoor moet het kind aan elk van de volgende 3 voorwaarden voldoen: 

• van 6 tot en met 17 jaar oud zijn bij de start van de behandeling
• een BMI hebben dat hoger dan of gelijk aan de waarde die overeenkomt met een BMI van 25 bij een 18-jarige
• een voorschrift hebben van een huisarts of kinderarts.

Het kind heeft geen recht op terugbetaling als de zitting plaatsvindt terwijl het kind:

• gehospitaliseerd is
• of een andere behandeling of begeleiding krijgt die eveneens een begeleiding door een diëtist omvat.
Meer info op de RIZIV-website