Oproep en aanvraagformulier pilootprojecten brede eerstelijnspraktijken

Op 12 november 2021 keurde de Vlaamse regering een oproep voor pilootprojecten brede eerstelijnspraktijken goed.

Deze oproep heeft 3 doelstellingen:

  1. nagaan hoe we in de toekomst, met de inzet van VIPA-middelen, in Vlaanderen de creatie van brede eerstelijnspraktijken kunnen stimuleren;
  2. draaiboeken en documentatie ontwikkelen voor het opzetten van brede eerstelijnspraktijken;
  3. inzichten over de werkwijzen en methoden die zorgraden (kunnen) hanteren om de nood aan extra zorgaanbod aan te tonen.

INDIENEN VOORSTELLEN

Voorstellen worden verwacht op uiterlijk vrijdag 17 december om 10u.

→ U vindt zowel de oproep als het aanvraagformulier.

 

Een brede eerstelijnspraktijk omschrijven we in de oproep als:

Een praktijk op 1 of meerdere locaties (in netwerk) waar minstens één – maar bij voorkeur meerdere – huisarts(en) aanwezig is/zijn die samenwerken met minstens één maar bij voorkeur meerdere andere eerstelijnsdisciplines onder één gemeenschappelijk en gedeeld zorgbeleid en vanuit een gemeenschappelijk dossiersysteem. Een brede eerstelijnspraktijk garandeert een kwaliteitsvol zorgaanbod en – via een laagdrempelige werking – een maximale toegankelijkheid . De samenwerking tussen gezondheidszorg en welzijnsaanbod wordt beschouwd als een meerwaarde in het kader van deze oproep, alsook de samenwerking tussen privaat en publiek zorgaanbod. De eerstelijnspraktijk dient zich te richten op een afgebakende doelgroep. Dit kan op basis van regionale criteria (bv. een bepaalde wijk) of op basis van typische socio-economische of demografische criteria. Relaties met of inbedding in ander lokaal aanbod (bv. rond onderwijs, recreatie, cultuur, …) versterkt de werking van een brede eerstelijnspraktijk.”

Het initiatief voor de pilootprojecten ligt bij lokale besturen en huisartsenkringen en/of samenwerkingsverbanden tussen huisartsen, maar uiteraard verwachten we dat deze verplichte partners een brede waaier aan andere zorg- en hulpvertrekkers betrekken bij hun opzet.

De oproep richt zich in de eerste plaats op projecten die reeds concrete plannen hebben in deze richting. Een belangrijke voorwaarde is het reeds beschikken over een pand of een specifieke locatie, al dan niet gedocumenteerd met bouw- of verbouwplannen. De projecten zullen moeten aantonen dat ze op termijn van 2 jaar een werkende praktijk kunnen opzetten.

→ Meer info ? Click hier