Lancering van de campagne “Geef ons een gezicht”

1250 kinderartsen hebben een open brief aan Minister van Volksgezondheid Maggie De Block gesturen. 

Foto: Wavemakers

 

“150 kinderartsen zijn op 13/12/18 naar Brussel afgezakt om de campagne “Geef ons een gezicht” te lanceren en een petitie, ondertekend door 1250 kinderartsen, én ondersteund door de verloskundigen en de oudervereniging van couveusekinderen te overhandigen op het kabinet. Op slechts drie dagen tijd tekenden ondertussen meer dan 5000 mensen de petitie online.

De boodschap was simpel en duidelijk. Vanaf 1 januari 2019 gaat de wet over de laagvariabele zorg van kracht. Eén van de patiëntengroepen die daaronder vallen zijn “normale bevallingen”. Tot daar geen probleem. Een forfait voorzien voor iets wat voorspelbaar is qua zorgen is goed en maatschappelijk verantwoord voor zover dit gebaseerd is op reële en wetenschappelijk verantwoorde zorgen.

Maar een bevalling leidt tot de geboorte van een tweede individu, de pasgeborene… Terwijl elke ouder hoopt dat een normale bevalling zal leiden tot de geboorte van een gezonde pasgeborene zonder problemen, weet iedereen dat dit op voorhand niet te voorspellen valt. Gelukkig stellen 90 % van de pasgeborenen na de geboorte geen extra problemen en kunnen ze samen met de moeder de materniteit na enkele dagen verlaten.

In 10 % van de gevallen heeft de pasgeborene wel nood aan extra zorgen. Daarvoor dient hij op een N* afdeling (“couveuseafdeling of neonatologie afdeling”) opgenomen te worden. Zo een transfer is voor de ouders onverwacht en traumatisch. Elke ouder hoopt immers op een probleemloze start van hun pasgeborene.

Gelukkig zijn heel wat van die problemen van de pasgeborene slechts kortdurend en kunnen deze vlot behandeld worden op deze N* afdelingen, zonder doorverwijzing naar één van de verder afgelegen intensieve neonatologie afdelingen in het land. N* afdelingen doen bovendien heel wat inspanningen om deze transfer zo weinig traumatisch mogelijk te maken door, naast het toedienen van de extra technische, verpleegkundige en medische zorgen, het contact tussen ouder en kind ook daar zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

U zal vanaf januari aan elke moeder die normaal bevalt een zelfde “enveloppe” geven voor haar pasgeborene voor de periode tot zij de materniteit verlaat, los van wat die pasgeborene effectief aan zorgen nodig heeft. En daar knelt het schoentje… U geeft die individuele pasgeborene niet waar hij recht op heeft… En u zou meer dan wie ook moeten weten dat een goede start vanaf de eerste minuut van levensbelang is voor een pasgeborene.

Als u doorgaat met uw maatregel, zullen ziekenhuizen die zich meer dan andere toegelegd hebben op de zorg van deze groep kinderen, in de toekomst niet meer over de nodige middelen beschikken om die pasgeborenen adequaat op te vangen. Hierdoor zullen kinderen onnodig naar intensieve afdelingen verwezen moeten worden. Dit vergroot in eerste instantie nodeloos het trauma van de ouders en hun pasgeboren kind. En dit leidt zowel voor de maatschappij als voor de ouders tot onverantwoorde en nodeloze extra kosten.

Mevrouw de Minister, dit is allemaal met enige goodwill van uw zijde gemakkelijk technisch op te lossen. Het RIZIV had hiervoor al een aanzet gegeven. Erken de pasgeborene vanaf de geboorte en geef hen het recht op een goede start vanaf het begin. Geef niet elke pasgeborene voor de periode dat de moeder op de materniteit verblijft een gemiddeld budget, maar elke pasgeborene voor die periode zijn individuele budget dat nodig is om die goede start mogelijk te maken. De totale som blijft voor de maatschappij hetzelfde maar maakt voor de individuele pasgeborene een wereld van verschil.

Met andere woorden, laat de zorg van het kind niet afhangen van hoe de bevalling van zijn moeder is verlopen, maar van wat hij als individu nodig heeft.

Wij begrijpen niet dat u het opkomen voor de rechten van de pasgeborene “ondeontologisch” durft noemen. En nog minder dat u onze actie als “fake news” durft bestempelen. Uw kabinet zei misprijzend dat het budget waarover het gaat “peanuts” is. Welnu deze “peanuts” kunnen voor die 12.000 pasgeborenen die nood hebben aan extra zorgen een wereld van verschil maken. U heeft in het verleden niet-correcte en in elk geval onvolledige informatie doorgegeven aan interpellanten over deze problematiek in de Kamer. En u gaat momenteel door met het verspreiden van onjuiste informatie. Het gaat niet om een vraag naar extra middelen. Wij vragen niet méér budget maar een correct budget voor de zorgen van élke individuele pasgeborene vanaf de geboorte tot het ogenblik dat zijn moeder de materniteit verlaat. Wij hebben u niet verkeerd begrepen. De vraag is, Mevrouw de Minister, heeft u ons gehoord?”

→ Meer informaties :

Wavemakers PR & Communications
Amélie Putmans
amelie@wavemakers.eu
0477 200 970