Nieuws

De plannen voor het Brussels Huis van Autisme vorderen!

De architecturale programmeringsstudie voor het toekomstige Brussels Huis van Autisme is van start gegaan. Die opdracht is toegewezen aan het architecten- en stedenbouwkundigenbureau “CENTRAL”, dat zich zeer goed bewust is van wat autisme inhoudt en dat al meerdere verwezenlijkingen rond dit thema op zijn actief heeft staan.

{Persbericht van Brussels minister-president Rudi Vervoort}

 

Eerst even een stukje voorgeschiedenis: eind september 2022 heeft de Brusselse regering op voorstel van minister-president Rudi Vervoort het licht op groen gezet om in de toekomst een Brussels Huis van Autisme op te richten in de nieuwe, centraal gelegen stadswijk Usquare.brussels op het vroegere kazerneterrein in Elsene. Dat project werd toevertrouwd aan de MSI (Maatschappij voor Stedelijke Inrichting).

Het Brussels Huis van het Autisme zal worden ondergebracht in een te renoveren bestaand gebouwencomplex (op de hoek van de Fritz Toussaintstraat en de Juliette Wytsmanstraat) met een totale oppervlakte van ongeveer 1.035 m².

Ook de rest van de site zal overigens worden vernieuwd. Deze locatie vormde het decor voor een van de meest ambitieuze en voldoening schenkende tijdelijke projecten van de laatste jaren. Inmiddels zijn de renovatiewerken begonnen. Zij zullen in 2028 klaar zijn. Het is de bedoeling om er een nieuwe groene, gezellige, inclusieve en betaalbare wijk naar een ontwerp van het Brussels Gewest zelf te laten verrijzen. Naast het toekomstige Huis van het Autisme komen er ook universiteitsvoorzieningen, een fablab, studentenkoten, publieke woningen voor gezinnen en een nieuwe voedingshal.

Het architectenbureau CENTRAL zal worden begeleid door een strategisch comité, bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende partners die bij het project betrokken zijn, meer bepaald de Franse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de toezichthoudende ministers en de MSI als bouwheer van het project. Daarnaast zal het architectenbureau ook worden bijgestaan door een gebruikerscomité dat inspraak krijgt in het project. Dat moet ervoor zorgen dat het project zo goed mogelijk beantwoordt aan de verwachtingen van de toekomstige gebruikers (mensen met autisme, hun familie, mantelzorgers, verenigingen en beroepsmensen).

De architecturale programmeringsstudie zal zes maanden in beslag nemen. Op basis daarvan zal de MSI eind 2023 een opdracht uitschrijven om een team aan te stellen dat de taak zal krijgen een architecturaal en technisch ontwerp voor het project uit te tekenen.

“Het toekomstige Huis van het Autisme, waarvoor we resoluut een inclusieve en daadkrachtige aanpak vooropstellen, moet uitgroeien tot een plaats waar mensen worden opgevangen, hun ervaringen kunnen delen en er naar hen geluisterd wordt in een aangename en familiale omgeving. We streven ernaar autisme een centrale plaats te geven in de stad en daar maken we stap voor stap werk van”, aldus Brussels minister-president Rudi Vervoort.”

 

LEES OOK:

Meer psychologische thuiszorg om ziekenhuisopnames van kinderen en jongeren te verminderen

De hervorming van de eerstelijns psychologische zorg gaat door. De minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, heeft zopas nieuwe middelen vrijgemaakt om thuiszorg voor kinderen en jongeren met psychiatrische problemen te financieren. Het doel is te voorkomen dat ze te lang in het ziekenhuis moeten verblijven.

Vanaf juli 2023 moet het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg aanzienlijk worden uitgebreid. In plaats van 107 voltijdsequivalenten zal België er dan 161 tellen. Het aantal psychiaters zal ook toenemen om jongeren in moeilijkheden voor en na hun opname te helpen.

Meer thuishulp dankzij mobiele teams

“Als psychologische begeleiding wordt aangeboden en georganiseerd in de leefomgeving van de jongeren, thuis dus, zal dat ook helpen om de ziekenhuiscapaciteit beter te beheren. We moeten dus echt alle puzzelstukjes versterken”, vertelde minister Frank Vandenbroucke bij RTL. Door bezoeken van mobiele teams aan de gezinsomgeving van het kind of de jongere te bevorderen, daalt de druk op de ziekenhuizen. Het grote aantal opnames vormt echt een probleem voor de geestelijke gezondheidszorg, waardoor sommige gezinnen tot acht maanden moeten wachten om hun kind in nood te kunnen laten opnemen. Dat kan leiden tot schooluitval of andere bijkomende problemen.

Het budget voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren

Ter herinnering: in september 2021 is een belangrijke hervorming van de eerstelijns psychologische zorg van start gegaan. Toen werd een totale investering van 152 miljoen euro per jaar, vier keer het oorspronkelijke budget, uitgetrokken voor geestelijke gezondheidszorg. Een derde van dat bedrag werd specifiek geïnvesteerd in de zorg voor kinderen, jongeren en adolescenten.

In het voorjaar van 2022 werd een extra investering van in totaal 51 miljoen euro gelanceerd om die hervorming nog meer kracht bij te zetten. Van dat bedrag ging 35 miljoen naar kinderen en adolescenten (tot en met 23 jaar).

Nu wordt vanaf juli 2023 een budget van 4,7 miljoen euro specifiek uitgetrokken voor mobiele crisisteams voor kinderen en jongeren. Dat budget komt overeen met 48,01 bijkomende VTE’s op het terrein (voornamelijk psychologen, psychiatrisch verpleegkundigen, orthopedagogen) en 2,63 VTE’s netwerkpsychiaters. Bovendien werd ook 15,9 miljoen euro geïnvesteerd in 55 psychiatrische diensten voor kinderen op het terrein, met 216,6 VTE’s (voornamelijk psychologen, psychiatrisch verpleegkundigen, orthopedagogen), om de wachttijden te verkorten en patiënten sneller uit het ziekenhuis te kunnen ontslaan.

Een woordje over Bru-stars

Bru-Stars is het Brusselse netwerk voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren. Dat netwerk versterkt een functionele en permanente samenwerking tussen de sectoren gezondheid (mentaal en somatisch), onderwijs, handicap, justitie, extreme armoede, enz. Het zorgt er ook voor dat de praktijken voor geestelijke gezondheidszorg beter zichtbaar zijn en probeert het stigma rond personen met mentale problemen weg te nemen bij het grote publiek. Samen met het kabinet-Vandenbroucke wordt een plan ontwikkeld om de verbindingsteams in de ziekenhuizen te versterken, om in K-bedden te voorzien, om proefprojecten voor de overgangsleeftijd op te zetten, om de continuïteit van de zorg te verbeteren, om projecten voor eetstoornissen op te zetten, enz. Er komt een nieuw gecentraliseerd dienstloket om de competenties van de kleine teams te versterken. Er zullen nieuwe projecten voor eerstelijns psychologische zorg worden uitgevoerd om ongeveer 1.500 zorgsessies per week te kunnen bieden. Ten slotte zijn voor het najaar van 2023 uitwisselingsdagen over de praktijken van de partners gepland.

Nieuwe PsyBru-website

Op de nieuwe PsyBru-website krijg je eenvoudig toegang tot lijsten van geconventioneerde psychologen (met zoekmachine), groepsprojecten en informatie over andere opdrachten voor de netwerken Bru-Stars (kinderen en tieners van 0 tot en met 23 jaar) en Brumenta (voor volwassenen en ouderen).

 

LEES OOK:

Rechten van de minderjarige patiënt: nieuwe rubriek op de site van de vzw Helder Recht

Ter gelegenheid van de Europese dag van de Rechten van de Patiënt op 18 april 2023, levert de vzw Helder Recht haar bijdrage met een nieuwe rubriek “Rechten van de minderjarige patiënt” die gratis toegankelijk is tot en met 15 mei 2023.

De vzw Helder Recht en heldere juridische taal

De vzw Helder Recht is een vereniging van juristen die gespecialiseerd zijn in verschillende domeinen. Via verschillende diensten helpen ze juridische vragen die iedereen kan hebben beter te begrijpen.

De website van de vzw telt acht hoofdrubrieken: familie, wonen, geld, werk, sociale bescherming, vreemdelingen, justitie en persoonlijke levenssfeer. In die laatste hoofdrubriek, persoonlijke levenssfeer, vindt de bezoeker een rubriek over patiëntenrechten met inhoud over de rechten van minderjarige patiënten. Vooral die rubriek trok de aandacht van Hospichild.

Rechten van minderjarige patiënten: een gevoelige kwestie

Sinds de voorziening Hospichild in 2007 startte, kregen we herhaaldelijk vragen van ouders van ernstig zieke kinderen, kinderartsen en soms zelfs van jongeren die lijden aan een ernstige ziekte. Weigering van behandeling, ouderlijke toestemming, handelingsbekwaamheid, medische kosten, enz. zijn gevoelige kwesties die ontraadseld moesten worden.

De vzw Helder Recht behandelt drie onderwerpen voor minderjarige patiënten:

  • Heb je patiëntenrechten als je minderjarig bent?
  • Wie beslist of je je patiëntenrechten kan uitoefenen als je minderjarig bent?
  • Wie betaalt je medische kosten als je minderjarig bent?

De informatie die wordt verstrekt omvat de datum van update en de gewesten in kwestie en wordt in duidelijke juridische taal toegelicht. Bovendien staan onderaan de pagina links naar juridische verwijzingen en modeldocumenten. Via de tools kan je de inhoud afdrukken of toevoegen aan je favorieten, downloaden in pdf-formaat of delen via e-mail. Je hebt gratis toegang tot deze informatie tot en met 15 mei 2023.

Naar het dossier Rechten van de minderjarige patiënt  op de website van de vzw Helder Recht.

Kinderpsychiatrie: het kinderziekenhuis wil screening en vroegtijdige behandeling versterken

Het Kinderziekenhuis (H.U.B) maakt meer ruimte vrij voor eerstelijnspsychologie naast zijn consultaties voor kinderpsychiatrie, neurokindergeneeskunde en pijn. Zo groeit het zorgaanbod voor kinderen en jongeren.

Bedoeling? Hulp voor patiënten die wegens de afstand of het financiële plaatje slechts moeizaam de weg naar psychologische zorg vinden, maar ook bijdragen tot vroegtijdige opsporing van stoornissen met het oog op een snellere diagnose, hulp bij sociale aanpassing, het aanbieden van aangepaste begeleiding en ondersteuning voor eventuele geassocieerde stoornissen.

{Persbericht van het kinderziekenhuis}

Vergoede en bijzonder toegankelijke sessies

Iederéén kan zich op een bepaald moment in zijn/haar leven psychisch kwetsbaar voelen. Elke situatie vergt dan bijzondere zorg. Deze terugbetaalbare en bijzonder toegankelijke sessies zijn bedoeld voor kinderen en jongeren en hun families die kwetsbaar zijn wat psychisch welzijn aangaat, of die met ernstigere psychologische problemen af te rekenen hebben.

Intramurale en extramurale consultaties

De eerstelijnsconsultaties worden verzorgd door professionals van het Kinderziekenhuis. Ze kunnen plaatsvinden in het ziekenhuis of daarbuiten, in het netwerk (huistaakscholen, PMS, ONE-consultaties, medisch centrum enz.). Indien nodig, en als u ermee akkoord gaat, kan de eerstelijnspsycholoog de zorg ook samen met andere gezondheidsprofessionals organiseren en coördineren.

De werkdomeinen zijn perinatale zorg, pijnbestrijding, autismespectrumstoornissen, neuro-ontwikkelings- en eetstoornissen, somatische symptomatologie, leerproblemen, schoolfobie en signalen van depressie of van gevaarzucht. Het is de bedoeling vroegtijdig in te grijpen om kinderen, jongeren en ouders te helpen. Indien nodig worden ze dan doorverwezen naar gespecialiseerde hulp.

Het H.U.B biedt de keuze tussen netwerken voor kinderen, jongeren of – vanaf de overgangsleeftijd – voor volwassenen

Kinderen en jongeren kunnen tot en met hun 23e terecht bij onze psychologen van het ‘kinderen en adolescenten’-netwerk; vanaf hun 15e kunnen ze echter ook een beroep doen op het netwerk voor volwassenen in het Erasmeziekenhuis. Het is erg belangrijk om vanaf die overgangsleeftijd die zo cruciaal is bij het ontstaan van problemen, zelf die keuze te maken volgens eigen behoeften!

Hoe krijg je in de praktijk toegang tot deze sessies kinderpsychiatrie in het Kinderziekenhuis

  • De eerstelijnsconsultaties, georganiseerd in het kader van een RIZIV-conventie, geven recht op individuele of groepssessies.
  • Een medisch voorschrift is niet vereist: de eerstelijns psychologische zorg is direct toegankelijk.
  • U moet wél in orde zijn met de ziekteverzekering om recht te hebben op dit aanbod.
  • Het RIZIV neemt het grootste deel van de prijs van de sessie rechtstreeks voor zijn rekening, via het derdebetalerssysteem. Tijdens uw sessie betaalt u uw psycholoog enkel het gedeelte dat voor uw rekening is:
  • bij individuele sessies is de eerste individuele sessie kosteloos; daarna wordt dat 11 euro, of – als u recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming – 4 euro;
  • bij groepssessies betaalt u 2,5 euro;
  • het aantal sessies dat over een periode van 12 maanden wordt terugbetaald, is afhankelijk van de aard van de zorg die u in ons netwerk ontvangt, en van de aard van de sessies: 10 tot 20 individuele sessies, of 8 tot 15 groepssessies.

De “bekwame helper”, deze nieuwe status net goedgekeurd door de federale overheid

Op 24 maart 2023 heeft de federale regering een wetsontwerp goedgekeurd over “bekwame helper”. Dankzij dit nieuwe statuut zullen bepaalde personen vanaf september in het kader van hun beroep of vrijwillige activiteit verpleegkundige handelingen kunnen verrichten buiten een zorginstelling.

“Dit is een doorbraak in de eerste plaats voor de kwaliteit van leven van patiënten, niet het minst van chronisch zieken. Maar ook voor de kwaliteit van leven van wie zorg geeft, denk aan mantelzorgers: zo kunnen ze zorg delen en af en toe eens tijd nemen voor zichzelf. Ten derde zullen mensen die zorg willen en kunnen geven, dat met een gerust hart kunnen doen, wat door de huidige wet niet kon. Tot slot verlichten we zo ook de druk op onze verpleegkundigen en artsen”, zegt Frank Vandenbroucke, minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken.

Afwijking van de illegale uitoefening van de verpleegkunde…

Het wordt nu mogelijk om welomschreven verpleegkundige handelingen, waarvoor een voorafgaande opleiding is vereist, te verrichten in bijvoorbeeld scholen, kinderdagverblijven, kindervakantiekampen en instellingen voor gehandicapten. Onder de huidige wetgeving riskeren mensen die geen verpleegkundige zijn, maar wel verpleegkundige handelingen willen verrichten, vervolging. Deze mensen hebben slechts goede bedoelingen om anderen te helpen. Dit wetsvoorstel voorziet in een vrijstelling van de illegale uitoefening van de verpleegkunde. De ministerraad heeft daarom een nauwkeurige lijst goedgekeurd van handelingen die bekwame helper mag verrichten, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen handelingen waarvoor een opleiding is vereist en de eenvoudigste handelingen waarvoor in plaats van een opleiding een instructie volstaat.

…onder twee voorwaarden: opleiding en toestemming van een arts

Concreet kan de bekwame helper bijvoorbeeld een leerkracht op school zijn, een kinderverzorgster in een kinderdagverblijf of een scoutsleider op een kamp. In deze gevallen kunnen zij bijvoorbeeld kinderen met diabetes helpen met injecties of zorgen voor de toediening van medicijnen. Het systeem zal ook gelden voor volwassenen, bijvoorbeeld via gezinsassistenten. De bekwame helper zal echter alleen kunnen werken met toestemming van een arts of verpleegkundige, die in een zorgplan precies bepaalt wat de verzorger mag doen en hoe lang.

Verlichting voor mantelzorgers en ouders die voor een ziek kind zorgen

Voor mantelzorgers of ouders die thuis voor hun kind zorgen, wordt het straks een stuk eenvoudiger. Momenteel kunnen veel ouders niet gaan werken of moeten ze veel verlof nemen omdat hun kinderen niet kunnen worden opgevangen in naschoolse opvang of naar zomerkampen gaan. Met dit wetsvoorstel zullen de begeleiders van deze cursussen bepaalde verpleegkundige handelingen kunnen verrichten en zo de kinderen die deze zorg nodig hebben, ook kunnen laten deelnemen.

Officieel statuut vanaf september 2023, vergezeld van een informatieve website

De ambitie is om tegen eind september nog het statuut van bekwame helper helemaal wettelijk én in de praktijk mogelijk te maken via het aangenomen wetsontwerp en het bijhorende Koninklijk Besluit. Eens zo ver zal ook de website bekwamehelper.be operationeel zijn. Daar zal je alle nodige informatie vinden: wat je moet doen om bekwame helper te worden, de voorwaarden waar je aan moet voldoen, net als de precieze omstandigheden waarin je kunt optreden als bekwame helper.

 

LEES OOK: