Mantelzorgers verkrijgen eindelijk de erkenning van hun statuut

Vanaf 1 september van dit jaar zullen de mantelzorgers eindelijk een aanvraag kunnen indienen om erkend te worden als mantelzorger. Een langverwachte procedure, ook al omdat alleen op die manier het nieuwe thematische verlof voor erkende mantelzorgers kan verkregen worden. Die vorm van loopbaanonderbreking bestaat reeds sinds 2019, maar kon nog niet opgenomen worden zolang het uitvoeringsbesluit niet was goedgekeurd.   

In België wijden 800.000 mensen talloze uren aan het bijstaan van een zieke, oude of gehandicapte naaste. De ouders, grootouders of vrienden van de familie met een kind dat bijzondere zorg vereist, worden beschouwd als mantelzorger en zijn dus ook opgenomen in dit cijfer. Zij strijden al vele jaren voor erkenning en het verkrijgen van een statuut. Aan het begin van het nieuwe schooljaar schijnt er licht aan het einde van de tunnel. Aanvragen voor erkenning kunnen ingediend worden, maar worden enkel toegekend mits voldaan is aan bepaalde voorwaarden, zoals beschreven in het Koninklijk Besluit inzake Mantelzorgers.

De enige manier om mantelzorgverlof te verkrijgen

In mei 2019 ontstond een nieuw vorm van thematisch verlof (of loopbaanonderbreking) voor werknemers, die de mantelzorg voor een naaste opnemen. Maar om daar recht op te hebben moesten ze eerst officieel erkend worden als mantelzorger. Normaal gezien zou de procedure een feit zijn vanaf oktober 2019, maar ze werd nooit afgerond. Pas een jaar later kwam er een oplossing. Vanaf 1 september kunnen mantelzorgers de erkenningsaanvraag indienen… en dus mantelzorgverlof toegekend krijgen.

Wie kan het statuut verkrijgen en onder welke voorwaarden?

Toekenningsvoorwaarden voor het statuut van mantelzorger en de praktische modaliteiten volgens het Koninklijk Besluit van 25/06/2020 :

  • Om erkend te worden moet de mantelzorger een aanvraag indienen bij zijn ziekenfonds en tegemoetkomen aan volgende voorwaarden: zijn hoofdverblijfplaats in België hebben en minimum 50 uur per maand of 600 uur per jaar zorg verlenen.
  • Men voorziet de creatie van een centraal register met de mantelzorgers en de geholpen persoenen.
  • Elke geholpen persoon kan een beroep doen op maximum 3 mantelzorgers (voor maximum 150 uur per maand).
  • Het bedrag van de tegemoetkoming wordt uitbetaald door de RVA en zal verschillen naargelang u voltijds of deeltijds verlof opneemt, uw gezinssituatie en uw leeftijd.
  • Erkende mantelzorgers hebben recht op een thematisch verlof voor medische bijstand (verpleegkundige zorgen, voeding, wassen en aankleden, lessen, levering van geneesmiddelen, bijstand voor verplaatsingen, psychologisch toezicht en ondersteuning).
  • Dit verlof was voorheen voorbehouden aan naaste familie, maar wordt nu ook toegekend aan vrienden en zal tot 2024 stelselmatig uitgebreid worden. Een mantelzorger kan dus niet alleen zorg dragen voor een ouder of gezinslid, maar ook voor een vriend of buur.
  • Het verlof bedraagt 12 tot 18 maanden voor de mantelzorger die een voltijds verlof wil opnemen en 24 tot 36 maanden voor wie halftijds blijft werken. Elk jaar wordt een maand (voltijds) of twee maanden (halftijds) toegevoegd.
  • Langdurig zieken (onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de adviserend geneesheer) die een ziekte-uitkering ontvangen, mogen ook de activiteit van mantelzorger opnemen.
  • Ook zelfstandigen zullen dit verlof kunnen opnemen.

 

 

LEES OOK: