Mutualia – Neutraal Ziekenfonds

Contact

Adres: Brand Whitlocklaan, 87/93 bus 4 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Telefoon: 02/733.97.40
Website: https://www.mutualia.be/Home.aspx
E-mail : info@mutualia.be


Over

Sinds 1 januari 2021 zijn de ziekenfondsen Symbio en Mutualia (Landsbond van Neutrale Ziekenfondsen) gefuseerd). De naam ‘Mutualia’ werd behouden en er kwam een nieuwe website. Deze fiche bespreekt uitsluitend de voordelen en het aanbod van Mutualia die te maken hebben met kindergeneeskunde en perinataliteit.


Ziekenhuisopname

De ziekte- en invaliditeitsverzekering dekt een deel van de kosten voor een ziekenhuisopname, maar sommige supplementen ten laste van de patiënt kunnen zwaar doorwegen. Het ziekenfonds komt automatisch tussen via de derdebetalersregeling, na het voorleggen van de elektronische identiteitskaart (of de ISI+ kaart) en op voorwaarde dat u in orde bent.

Men kan moeilijk op voorhand inschatten hoeveel een verblijf in het ziekenhuis zal kosten. Alles hangt af van uw keuzes (soort kamer, ziekenhuis, arts), de duur van het verblijf en de uitgevoerde medische handelingen. Het factuurbedrag kan tot het viervoudige oplopen.

Begeleiding van een kind in het ziekenhuis
U ontvangt een dagelijkse tegemoetkoming van € 7,00 (met maximum 20 dagen per kalenderjaar) voor de aanwezigheid van een ouder aan het ziekenhuisbed van een kind, jonger dan 12 jaar, of met een erkende handicap van meer dan 66%.
Toekenningsvoorwaarden: het voorleggen van de originele ziekenhuisfactuur met vermelding van de verblijfskosten voor de betreffende ouder.

Hospitalisatieverzekering
Met Symbio hospitalisatieverzekering kunt u de meest geschikte formule kiezen. U hebt de keuze uit vijf producten (Neutra Base, Neutra Optimum, Neutra +, Neutra Confort, Neutra Top) naargelang de gewenste dekking en uw persoonlijke situatie.

— Lees meer op de website van Mutalia

Ernstige ziekte

Hospitalisatieverzekering bij ernstige ziekte

Onder ernstige ziekte verstaan we: kanker, leukemie, tuberculose, multiple sclerose, de ziekte van Parkinson, dif- terie, polio, cerebrospinale meningitis, pokken, tyfus, ence- falitis, miltvuur, tetanus, cholera, de ziekte van Hodgkin, AIDS, infectieuze hepatitis, dialyse, de ziekte van Crohn, cystische fibrose, Alzheimer, amyotrofische laterale scle- rose, diabetes, Guillain-Barré syndroom (axonale vorm), ziekte van Huntington.

Neutra +, Neutra Confort en Neutra Top dekken ook de kosten van elke zorgverstrekking die het voorwerp uitmaakt van een wettelijke tussenkomst, rechtstreeks verband houdt met de ziekte en die zich buiten de hospitalisatie voordoet. Ze zullen worden terugbetaald zonder tijdsbeperking, volgens de voorwaarden vastgelegd in de statuten.

Eenmalige tegemoetkoming voor ernstig zieke kinderen

Er wordt een eenmalige tussenkomst van € 250 toegekend aan kinderen jonger dan 18 jaar die getroffen zijn door een van volgende ernstige aandoeningen:

kanker, leukemie, tuberculose, multiple sclerose, difterie, polio, hersenvliesontsteking, pokken, tyfus, encefalitis, miltvuur, tetanus, cholera, de ziekte van Hodgkin, aids, infectieuze hepatitis, nierziekte waarvoor dialyse nodig is, de ziekte van Crohn, cystische fibrose, type 1 diabetes, amyotrofe laterale sclerose, een weesziekte die is opgenomen in de lijst die door orphanet is opgesteld of die een 12-punten-erkenning kreeg door de FOD Sociale Zekerheid.

Tegemoetkoming voor kankergeneesmiddelen

U ontvangt een tegemoetkoming van maximaal € 100 per kalenderjaar in de eigen bijdrage voor de prijs van de geneesmiddelen voor de kankerbehandeling, op voorwaarde dat het om een door het Riziv erkend geneesmiddel gaat (enkel geneesmiddelen die buiten het ziekenhuis werden voorgeschreven komen in aanmerking).

Herstel

Mutualia kent een tegemoetkoming toe van € 15 per overnachting voor elke herstelkuur van 7 tot 14 dagen. Op basis van een medische rechtvaardiging kan dit verlengd worden tot 21 dagen. De kuur moet starten binnen de 15 dagen na het einde van de ziekenhuisopname en de medische dienst van Mutualia moet zijn akkoord verlenen voor de noodzaak en de duur van de herstelkuur. Het akkoord wordt verleend voor alle ziektes die een bepaalde afhankelijkheid met zich meebrengen, indien er sprake is van 3 criteria voor gedeeltelijke hulp en/of 1 criterium voor volledige hulp (één kuur per aandoening en per jaar).

Thuiszorg

 • Thuisoppas ziek kind

De kosten voor de oppas bedragen € 12,50 per dag en de dienst is enkel bestemd voor kinderen jonger dan 12 jaar en op basis van een medisch attest. U kunt er 15 dagen per jaar gebruik van maken, met maximum 5 opeenvolgende dagen.

De oppasdienst is eveneens beschikbaar voor broers en zussen jonger dan 12 jaar van een ziek en gehospitaliseerd kind. Bij een aanvraag voor 11u00 kan de oppasdienst de volgende dag langskomen. Indien later start de dienst op de tweede dag na de aanvraag.

 • Gezinshulp

Met gezinshulp ontvangt u extra hulp bij het schoonmaken of bij uw boodschappen of administratie. Om u een extra duwtje in de rug te geven komt Mutalia voor € 0,50 per uur tussen voor thuishulp, met een maximum van 250 uur per kalenderjaar en per huishouden.

 • Thuisverpleging

De verpleegkundigen die een conventie ondertekenden met Mutualia, innen geen remgeld van de aangesloten leden (inspuitingen, toiletverzorging, aanbrengen van verband, bloedafname, …).
Neem contact op met Mutalia om de gegevens te ontvangen van geconventioneerde verplegers of verpleegsters die actief zijn in uw regio.

 • Palliatieve zorgen

Erkende leden in palliatieve zorgen hebben recht op een tegemoetkoming van € 11 per dag gedurende maximaal 30 dagen.

Handicap

Aangepaste vakanties

Voor verblijven die speciaal worden georganiseerd voor personen met een fysieke of mentale beperking, is er een jaarlijkse tegemoetkoming van het volledige betaalde bedrag met een maximum van € 250. De deelnemende persoon moet minstens 66% gehandicapt verklaard zijn door een organisme dat hiervoor over de nodige specialisatie en over de geschikte omkadering beschikt en erkend is door de bevoegde minister.

Uitlenen van apparatuur

Verhuur en verkoop van sanitair materiaal: babyweegschaal, kolftoestel, aerosol enz.

Het materiaal kan afgehaald worden in de hoofdzetel of het Symbio-kantoor van uw keuze. Mits betaling van de transportkosten kan het ook aan huis geleverd worden.

— Meer info : 02/743.16.98 of info@mutualia.be

Restituties en voordelen

 • Geboorte en adoptie

Ontvang een premie van € 350 op vertoon van een uittreksel uit de geboorteakte en van de inschrijving van het kind bij Mutualia of bij de adoptie van een kind onder de 18 jaar.

 • Babyvoeding en luiers

Mutualia betaalt 3 jaar lang € 75 per jaar terug:

 • ofwel via een terugbetaling van de kosten voor babyvoeding die u aankocht bij de apotheker (aankoopbewijs vereist);
 • ofwel via de toekenning van een pakket luiers ter waarde van € 75 voor kinderen geboren na 1 januari 2016.
 • Perinatale kinesitherapie

Een tegemoetkoming van € 3 per sessie met een maximum van 15 sessies per zwangerschap.

 • Screening van doofheid

De kosten voor neonatale gehoorscreening op de materniteit worden volledig terugbetaald door Mutualia.

 • Pediatrie

Mutualia betaalt het remgeld terug voor medische zorg (huisarts of specialist, kinesist, tandarts of verpleger) van kinderen jonger dan 18 jaar, op voorwaarde dat het kind over een globaal medisch attest beschikt (niet noodzakelijk voor kinderen onder de 3 jaar) bij een huisarts.

 • Psychomotoriek

Tegemoetkoming van € 12 per sessie voor kinderen jonger dan 14 jaar met een maximum van € 120 per jaar.

 • Orthodontie

Tussenkomst tot € 750 € met goedkeuring door een adviserende geneesheer (aangevraagd voor het kind 15 jaar wordt). Zonder goedkeuring adviserende geneesheer, eenmalige tussenkomst van € 150.

 • Logopedie / Tomatis

Op voorschrift van een arts of specialist biedt Mutualia bij een spraakstoornis tussenkomst in alle logopediebehandelingen. U ontvangt een tegemoetkoming van € 5 (€ 3 in geval van tegemoetkomingsakkoord van de verplichte verzekering) per sessie met een maximum van 75 sessies per jaar.
De ‘TOMATIS’-methode is gelijkgesteld aan een logopediebehandeling

 • Optiek

Voor kinderen onder de 18 jaar: Mutualia kent elke 2 jaar een tegemoetkoming toe van € 62,50 op voorschrift van een oogarts.

Vanaf 18 jaar: Mutualia kent elke 4 jaar een tegemoetkoming toe van 125 € op voorschrift van een oogarts.

 • Vaccins

Een tegemoetkoming van € 35 per jaar en per begunstigde voor alle in België erkende vaccins. De geplande tegemoetkoming kan niet hoger liggen dan het bedrag ten laste van de begunstigde na de tussenkomst door de verplichte verzekering.

 • Medische voeding

Mutualia kent een jaarlijkse en maximale tegemoetkoming toe van € 75 in de eigen bijdrage voor de prijs van medische voedselmiddelen, op basis van een medisch voorschrift en na tegemoetkoming van de verplichte verzekering.

Sociale dienst

Sociaal fonds

Het sociaal fonds kent een financiële tegemoetkoming toe aan begunstigden die met uitzonderlijke en hoge kosten te maken hebben (die werden opgelopen tijdens de periode van 12 maanden vóór de interventie-aanvraag als gevolg van hun gezondheidstoestand, van een medische behandeling of van verzorging). Deze interventie kan geen deel uitmaken van een interventie in het kader van de zorgverzekering of van de wet inzake de maximumfactuur voor gezondheidszorg, na aftrek van de interventie die werd uitbetaald of moet worden uitbetaald door de verplichte zorgverzekering en -uitkeringen, door de ongevallenverzekering van de werkgever, het fonds voor beroepsziekten en door eender welke andere uitkering op basis van een wettelijk verplichte aansluiting bij een verzekering, kas, fonds, organisme of instituut.

De tegemoetkoming wordt toegekend op voorwaarde dat het totaalbedrag van de kosten minimaal 250 euro en minimaal 50% bedraagt van de kosten die ten laste zijn van de begunstigde, beperkt tot maximaal 500 euro per dossier en 750 euro per kalenderjaar. Bij een ziekenhuisopname wordt er geen rekening gehouden met supplementen voor verblijf in een eenpersoonskamer.

Sociaal dienstencentrum

Het sociaal dienstencentrum van Mutualia wil helpen en wegwijs maken bij alle verplichte stappen, zowel op het vlak van het ziekenfonds als van derechten en plichten op andere sociale domeinen:

 • Verplichte stappen en vragen rond gezondheids- of mobiliteitsproblemen;
 • Verplichte stappen rond de wetgeving (erkenning van handicap FOD DG Personen met een handicap en sociale voordelen, Stichting tegen Kanker, Agentschap Zorg en Gezondheid, Fonds voor de Beroepsziekten);
 • Vragen rond de ziekte- en invaliditeitsverzekering;
 • Administratieve hulp bij het dagelijkse beheer;
 • Rol van notaris;
 • Hulp en begeleiding bij de professionele, sociale en culturele integratie;
 • Hulp bij zelfstandig blijven wonen;
 • Psychosociale begeleiding;
 • Behandeling van aanvragen in samenwerking met de adviserende arts (functionele revalidatie, Bijzonder Solidariteitsfonds van het Riziv, palliatieve zorgen, herstelkuren, hulp van derden van het Riziv, sociaal onderzoek met het oog op een verzoek tot speciale en uitzonderlijke tegemoetkoming van het Solidariteitsfonds van Mutualia);
 • Professionele herscholing