Betaald verlof

Hieronder vindt u de lijst met en toelichtingen bij de diverse betaalde verlofstelsels die de wet voorziet voor ouders van kinderen met een ziekte of handicap en/of in het ziekenhuis om bij hun kind te blijven.   

OPENBARE SECTOR – ‘GEWONE’ LOOPBAANONDERBREKING – INFOBLAD T 12

Contractuele en statutaire werknemers van lokale en provinciale besturen, contractuele medewerkers bij andere overheidsbesturen.

Principe

De “gewone” loopbaanonderbreking geeft aan de werknemers de mogelijkheid om hun arbeidsprestaties volledig of gedeeltelijk te onderbreken terwijl ze een uitkering ontvangen van de RVA. De toegekende uitkering verschilt naargelang de aard van loopbaanonderbreking (volledige onderbreking of gedeeltelijke onderbreking), de leeftijd van de werknemer, de onderbroken arbeidsregeling, het aantal kinderen en hun leeftijd.

Indien u kiest voor een volledige loopbaanonderbreking, kunt u periodes van minimum 3 maanden en maximum 12 maanden aanvragen. Over uw hele loopbaan mag u in totaal maximum 60 maanden volledige loopbaanonderbreking nemen. De maximumduur van de volledige onderbreking is dezelfde, ongeacht uw leeftijd.

Met dit verlof kunt u uw prestaties verminderen met 1/5n 1/4, 1/3 of ½.

Reglementering geldig voor openbare besturen en diensten die niet afhangen van de Vlaamse overheid raadpleeg de website www.werk.be voor de ambtenaren die afhangen van de Vlaamse overheid).

→ Op de website van de RVA vindt u alle informatie over dit verlof

Gewone loopbaanonderbreking – Reglementering van toepassing voor de autonome overheidsbedrijven – Infoblad T13

 

‘Gewone’ loopbaanonderbreking – Reglementering van toepassing voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding – Infoblad T15
Andere reglementeringen voor specifieke statuten zijn beschikbaar op de website van de RVA in de rubriek ‘loopbaanonderbreking’ (openbare sector).
Via de onlinedienst Break@work van de FOD Sociale Zekerheid komt u te weten hoeveel maanden en dagen loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematisch verlof er u nog resten.

PRIVATE SECTOR – TIJDSKREDIET MET MOTIEF – INFOBLAD T160

Principe

Dankzij het tijdskrediet met motief kunt u tijdelijk uw prestaties onderbreken of ze verminderen voor één van de redenen voorzien in de reglementering, en voor ouders die getroffen worden door de ziekte van een kind:

– Zorgen voor een kind jonger dan 8 jaar
– Palliatieve zorgen toedienen
– Zorgen voor zijn minderjarig en zwaar ziek kind
– Zorgen toedienen aan zijn kind met een beperking en jonger dan 21 jaar.

U moet voldoen aan de toegangsvoorwaarden bij de werkgever en aan die voor het toekennen van onderbrekingsvergoedingen om te kunnen genieten van een maandelijks vervangingsinkomen tijdens de maanden van het tijdskrediet.

Sinds 01/04/2017 is dit verlof gewijzigd voor alle eerste aanvragen en voor de aanvragen voor een verlenging, waarvoor bij de werkgever een schriftelijke aanvraag werd ingediend na 31/03/2017 om een tijdskrediet met motief te verkrijgen.

→ Op de website van de RVA vindt u alle informatie over dit verlof.

Via de onlinedienst Break@work van de FOD Sociale Zekerheid komt u te weten hoeveel maanden en dagen loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematisch verlof er u nog resten.

ALLE SECTOREN – OUDERSCHAPSVERLOF – INFOBLAD T19

Kijk na tot welk stelsel u behoort. Er bestaan verschillen in de toepassing van het ouderschapsverlof naargelang u tewerkgesteld bent in de private sector, de openbare sector, de onderwijssector, de sector van de autonome overheidsbedrijven of een andere sector.

Principe

Ouderschapsverlof is een thematisch verlof. Concreet gaat het om een specifieke vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die u de mogelijkheid biedt uw arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen met het oog op de opvoeding van uw jong(e) kind(eren).Tijdens die onderbreking kunt u maandelijkse uitkeringen verkrijgen die door de RVA worden betaald.

Om een ouderschapsverlof te kunnen genieten, moet er een verwantschapsband zijn met het kind voor wie de onderbreking of de vermindering van de prestaties wordt gevraagd.

Concreet hebben de volgende werknemers recht op ouderschapsverlof:

– de biologische moeder, de biologische vader;
– de persoon die het kind heeft erkend waardoor de afstamming langs vaderszijde komt vast te staan;
– de echtgenote of de partner van de biologische moeder van het kind die meemoeder is geworden;
– de adoptieouders.

Voor hetzelfde kind kunnen de twee biologische ouders of adoptieouders, dat wil zeggen de moeder en de vader, ouderschapsverlof krijgen. Elk van de twee ouders heeft dus recht op ouderschapsverlof voor hetzelfde kind.

De werknemer die een ouderschapsverlof geniet, kan dit vroegtijdig stopzetten (op voorwaarde dat zijn werkgever akkoord gaat), om een aanvraag in te dienen voor verlof voor medische bijstand gedurende een week, verlengbaar met een bijkomende week, voor een minderjarig en gehospitaliseerd kind omwille van een zware ziekte.

U kunt overstappen van de ene vorm van ouderschapsverlof naar een andere, behalve in het onderwijs.

→ Op de website van de RVA vindt u alle informatie over dit verlof

Via de onlinedienst Break@work van de FOD Sociale Zekerheid komt u te weten hoeveel maanden en dagen loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematisch verlof er u nog resten.

 

ALLE SECTOREN – VERLOF VOOR MEDISCHE BIJSTAND – INFOBLAD T18

Kijk na tot welk stelsel u behoort. Er bestaan verschillen in de toepassing van het ouderschapsverlof naargelang u tewerkgesteld bent in de private sector, de openbare sector, de onderwijssector, de sector van de autonome overheidsbedrijven of een andere sector.

Principe

Het betreft een thematisch verlof, dat wil zeggen een volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die u de mogelijkheid biedt uw arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen om bijstand te verlenen aan een gezinslid of een familielid, dat lijdt aan een zware ziekte. Tijdens die onderbreking kunt u maandelijkse uitkeringen verkrijgen die door de RVA worden betaald.
De volledige of gedeeltelijke onderbreking van uw prestaties kan slechts worden verkregen als de bedoeling ervan is te helpen bij het herstel van uw ernstig zieke gezins- of familielid.

Concreet bestaat de bijstand aan de patiënt uit iedere vorm van medische, sociale, familiale of mentale/morele hulp/bijstand waarvan de dokter meent dat die hulp/bijstand helpt bij het herstel.

Voor werknemers uit de private sector, personeelsleden van lokale en provinciale besturen en de diensten die ervan afhangen, wordt het verlof voor medische bijstand sinds 01/06/2017 enkel toegekend indien de volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking noodzakelijk is om uw zieke kind bij te staan, bovenop de toegekende professionele bijstand.

Op de website van de RVA vindt u alle informatie over dit verlof.

Via de onlinedienst Break@work van de FOD Sociale Zekerheid komt u te weten hoeveel maanden en dagen loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematisch verlof er u nog resten.

OPENBARE SECTOR – UITZONDERLIJK VERLOF WEGENS OVERMACHT – WEBSITE FEDWEB

Principe

Dit verlof is van toepassing op de werknemers uit de openbare sector, onderworpen aan een statuut (statutair personeel) en kan worden opgenomen in geval van een ongeval of ziekte van een kind of van het kind van de partner waarmee men samenleeft.

Het verlof duurt maximum 4 werkdagen per jaar, ongeacht of men voltijds of deeltijds werkt. Het kan worden opgenomen per dag, halve dag of meerder dagen na elkaar. Het verlof kan uitgebreid worden tot 8 werkdagen wanneer het kind jonger is dan 12 jaar en mits de werkgever attesteert dat de partner of de persoon die samenwoont met de ambtenaar alle uitzonderlijke verlofdagen waarop hij recht heeft opgebruikt heeft. Dit verlof vereist niet dat de ambtenaar thuisblijft, u kunt uw kind dus vergezellen naar het ziekenhuis voor een kleine operatie of een onderzoek. Een medisch attest bewijst de noodzaak van de aanwezigheid van de ambtenaar.

→ Wettelijk kader over dit verlof: hier

Via de onlinedienst Break@work van de FOD Sociale Zekerheid komt u te weten hoeveel maanden en dagen loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematisch verlof er u nog resten.

ALLE SECTOREN – PALLIATIEF VERLOF – INFOBLAD T20

Principe

Het palliatief verlof is een thematisch verlof. Het is een specifieke vorm van loopbaanonderbreking die u de mogelijkheid biedt uw arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen. Tijdens die onderbreking kunt u maandelijks uitkeringen verkrijgen die door de RVA worden betaald.

Dat verlof kan worden verkregen om palliatieve zorgen te verstrekken aan iemand die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte en terminaal is. Die palliatieve zorgen beogen het instaan voor de globale begeleiding van de patiënt op het einde van zijn leven, zowel op het vlak van het omgaan met de fysieke symptomen en de pijn als een psychologische of spirituele ondersteuning of een administratieve of familiale bijstand.

Het recht op de toekenning van loopbaanonderbreking hangt af van de sector waaronder uw werkgever valt.

Alle loontrekkenden kunnen palliatief verlof genieten. De toegangsvoorwaarden in de sector onderwijs worden bepaald door de bevoegde gemeenschap van de school of het CLB waar het statutair of tijdelijk personeelslid is aangesteld.

→ Op de website van de RVA vindt u alle informatie over dit verlof

Via de onlinedienst Break@work van de FOD Sociale Zekerheid komt u te weten hoeveel maanden en dagen loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematisch verlof er u nog resten.

PRIVATE SECTOR – SCHENKING VAN CONVENTIONEEL VERLOF – WEBSITE FOD WERKGELEGENHEID

Principe

De wet Peeters betreffende werkbaar en wendbaar werk voert een wettelijk kader in dat toelaat om in de onderneming een systeem van schenking van conventioneel verlof te organiseren. Onder ‘schenking van verloven’ wordt verstaan, de mogelijkheid voor een werknemer die over conventionele verlofdagen beschikt die hij vrij kan opnemen, om er afstand van te doen ten gunste van een andere werknemer in de onderneming die de zorg op zich neemt van een kind jonger dan 21 jaar dat is getroffen door een ziekte of handicap of dat het slachtoffer is van een ernstig ongeval en voor wie een voortdurende aanwezigheid en een volstrekt noodzakelijke zorgverstrekking onontbeerlijk zijn.

De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk bepaalt een reeks voorwaarden die moeten worden nageleefd om het systeem van schenking van conventionele verloven in te voeren.
Zo kan namelijk het systeem van schenking van conventionele verloven enkel ingevoerd worden voor de werknemer die de zorg op zich neemt van een kind jonger dan 21 jaar dat getroffen is door een ziekte, een handicap of dat het slachtoffer is van een ernstig ongeval en voor wie een voortdurende aanwezigheid en een volstrekt noodzakelijke zorgverstrekking onontbeerlijk zijn. Deze werknemer moet voorafgaandelijk al zijn vakantiedagen en rustdagen die hij vrij kan opnemen, opgenomen hebben en moet het bewijs kunnen leveren dat zijn kind ernstig ziek is door middel van een medisch attest.

Anderzijds is het voor de werknemer die zijn verlof wil schenken, bijvoorbeeld niet mogelijk om zijn wettelijk verlof af te staan. Hij zal daarentegen zijn dagen conventioneel verlof die hij vrij kan opnemen, kunnen afstaan, zoals bijkomende vakantiedagen toegekend door de sector in functie van de verworven anciënniteit in de onderneming bijvoorbeeld.
Bovendien moeten de anonimiteit en de belangeloosheid van het systeem gewaarborgd zijn. Het is eveneens uitermate belangrijk dat de schenking van verlof op zuiver vrijwillige wijze kan plaatsvinden.

Tenslotte moet een door de wet vastgestelde procedure nageleefd worden volgens dewelke de schenking van conventionele verloven « op aanvraag » gebeurt en naargelang de noden van de begunstigde werknemer.

→ Op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg vindt u alle informatie over de schenking van conventioneel verlof.

Mantelzorgverlof: privésector – openbare sector

Principe

Met dit verlof kan je volledig stoppen met werken of minder werken om bijvoorbeeld een ziek of gehandicapt kind te verzorgen of te ondersteunen. Mantelzorgverlof moet je niet noodzakelijk opnemen voor een familie- of gezinslid.

Om het verlof te kunnen opnemen, moet je erkend zijn als mantelzorger. Je moet een aanvraag voor erkenning als mantelzorger met sociaal recht indienen bij je ziekenfonds door een verklaring op erewoord. Het ziekenfonds beslist over je aanvraag. Deze erkenning blijft één jaar geldig vanaf de datum van ondertekening van de verklaring op erewoord, maar die geldigheidsduur kan worden verlengd.

Mantelzorgverlof is bestemd voor werknemers in de privésector, contractueel personeel in de overheidssector, statutair personeel van de Gemeenschappen en de Gewesten, statutair personeel van de federale overheid en personeel van autonome overheidsbedrijven.

Dit verlof is een recht. Het kan niet worden geweigerd als de instantie waarvoor je werkt hierin heeft voorzien in het reglement.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor onderbreking: onderbreking met de helft of een vijfde of volledige onderbreking.

Meer informatie lees je op de website van de RVA.

ZELFSTANDIGEN – UITKERING VOOR ZELFSTANDIGE MANTELZORGERS – WEBSITE SOCIALE ZEKERHEID ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

Principe

Sinds oktober 2015 kunnen zelfstandigen hun activiteiten tijdelijk onderbreken om te zorgen voor een zwaar zieke en/of terminale naaste of een gehandicapt kind jonger dan 25 jaar en een uitkering mantelzorg ontvangen van het socialeverzekeringsfonds.

De zelfstandige moet onderworpen zijn aan het sociaal statuut van zelfstandige sinds de twee kwartalen die voorafgaan aan de onderbreking, in regel zijn met zijn bijdragen voor die twee kwartalen en zijn activiteit met minstens 50% verminderen.

De aanvraag moet ingediend worden bij het socialeverzekeringsfonds via aangetekend schijven en voor het onderbreken van de activiteit, met een verklaring op woord van eer en een medisch attest indien het gaat om een zware ziekte of een palliatieve situatie.

→ Op de Website Sociale Zekerheid Zelfstandige Ondernemers vindt u alle informatie over de uitkering mantelzorg. 

Via de onlinedienst Break@work van de FOD Sociale Zekerheid komt u te weten hoeveel maanden en dagen loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematisch verlof er u nog resten.

WERKZOEKENDEN – VRIJSTELLING ALS MANTELZORGER – INFOBLAD T154

Principe

U kunt deze vrijstelling verkrijgen als u volledig werkloos bent om een van de volgende vormen van zorg te verlenen aan uw ziek kind:

– palliatieve zorg
– zorg aan een zwaar ziek gezinslid of een zwaar zieke bloed- of aanverwant tot en met de 2de graad;
– zorg aan een gehandicapt kind dat jonger is dan 21 jaar.

Indien u de vrijstelling geniet mag u een voorgestelde dienstbetrekking weigeren, moet u niet meer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, moet u niet meer ingeschreven zijn als werkzoekende. De opvolgingsprocedures inzake het actief zoekgedrag naar werk worden tijdens de vrijstelling opgeschort.

→ Op de website van de RVA vindt u alle informatie over deze vrijstelling