Beëindiging arbeidscontract

Naast de wettelijk voorziene sociale verloven, kunt u ook uw arbeidscontract beëindigen in de vorm van ontslag, een verbreking van de overeenkomst, in onderling akkoord, omwille van overmacht in de private sector of door vrijwillig vertrek in de openbare sector.

Private sector – Ontslag – GOD Werkgelegenheid

Principe

U kunt op elk moment uw ontslag indienen indien u bepaalde modaliteiten respecteert, zoals een voorafgaande verwittiging. Naargelang uw specifieke situatie kunnen de modaliteiten voor de verwittiging variëren: statuut van arbeider of bediende, contract bepaalde of onbepaalde duur, contract ingegaan voor of na 01/01/2014, en ook het loonniveau.

→ Op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg vindt u alle informatie over ontslag.

Private sector: Beëindiging in onderling akkoord

Principe

De werkgever en de werknemer kunnen in onderling akkoord, vrij en op elk ogenblik, een einde maken aan de arbeidsovereenkomst, en de voorwaarden van deze beëindiging vastleggen, met of zonder vergoeding. Deze beëindigingswijze vereist geen bijzondere formaliteiten. Toch is het aan te raden deze regeling schriftelijk vast te leggen om het bewijs ervan te kunnen leveren in geval van betwisting.

Beëindiging overeenkomst omwille van overmacht

Overmacht is het gevolg van een onvoorziene gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt om de arbeidsovereenkomst verder uit te voeren, zonder dat er enige fout werd begaan door de ene of de andere partij. Enkel de definitieve overmacht heeft het einde van de arbeidsovereenkomst tot gevolg.

Definitieve arbeidsongeschiktheid bij de werknemer kan eveneens aanleiding geven tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht, maar dan moet eerst de procedure van het re-integratietraject in het kader van de welzijnswetgeving volledig worden toegepast en beëindigd. De arbeidsovereenkomstenwet bepaalt immers dat de definitieve arbeidsongeschiktheid van de werknemer pas een einde kan maken aan de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht nadat eerst de procedure van het re-integratietraject is beëindigd. Het doorlopen hebben van het re-integratietraject vormt m.a.w. een noodzakelijke voorwaarde om de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht te kunnen beëindigen.

Openbare sector – Vrijwillig vertrek – Website FedWeb

Principe

Wanneer u vastbenoemd bent of in stage bent om vastbenoemd te worden, m.a.w. “statutair”, dan presteert u diensten in vast verband in de besturen van de federale overheid. U kunt dit slechts beëindigen in de gevallen bepaald door het statuut van het Rijkspersoneel. Dit statuut bepaalt inderdaad dat u uw dienst kunt verlaten.

U moet uw ontslag vooraf per aangetekende brief betekenen aan de overheid waarvan u afhangt. U moet een opzegtermijn van minstens 30 dagen respecteren, die begint op de datum van de verzending van de aangetekende brief. De opzegtermijn kan na onderling akkoord verkort worden. 

→ U vindt alle informatie over vrijwillig vertrek op het federale portaal van de federale werknemers.