Wat voorziet de wet?

Uw kind is ziek, gehospitaliseerd of thuis herstellend en uw wil het tijd en aandacht schenken.

Sinds 1998 kent een KB, gewijzigd in 2012, een recht toe op ‘loopbaanonderbreking voor het bijstaan of verstrekken van zorg aan een ernstig ziek gezinslid of familielid’.

Artikel 6ter van dit KB stelt dat bij een loopbaanonderbreking om te zorgen voor een ziek kind ‘de werknemer zoals beschreven in alinea 3 voor het bijstaan of verzorgen van een minderjarig kind tijdens of net na een ziekenhuisopname ten gevolge van een zware ziekte, de uitvoering van zijn arbeidscontract volledig kan onderbreken voor de duurtijd van een week, verlengbaar met een bijkomende week’.

Naargelang uw wensen en specifieke situatie (werknemer, ambtenaar, zelfstandige of werkzoekende) bestaan er maatregelen, zodat u tijd kunt wijden aan uw zieke, gekwetste of gehospitaliseerde kind.

De wet voorziet dus verschillende mogelijkheden: het aanvragen van betaald verlof, het nemen van onbetaald verlof of een onderbreking van het arbeidscontract.