Tag Archives: scolarité

Schoolangst en nieuwe schooljaar: de vereniging L’Anatole ter ondersteuning

L’Anatole, een (Franstalige) vereniging die ouders van kinderen met schoolfobie ondersteunt, is in september 2020 met haar activiteiten begonnen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar is het goed eraan te herinneren dat deze vereniging bestaat en dat zij alle nodige informatie kan verstrekken om leerlingen te helpen hun schoolfobie en de vaak desastreuze gevolgen daarvan voor hun schoolgang te overwinnen. Focus op dit nog te weinig bekende probleem met Saskia Claes, klinisch psycholoog en medeoprichter van L’Anatole.

“De naam L’Anatole’ verwijst naar een chaotische figuur uit de jazz, waarbij de noten gezamenlijk toch een soort van harmonie creëren. Wanneer een gezin te maken krijgt met schoolangst, ontstaat er een onoverzichtelijke situatie in hun leven. Dan willen wij met onze vereniging opnieuw harmonie brengen,” vertelt Saskia Claes aan Hospichild. Ze bedacht de benaming samen met maatschappelijk werker en mede-oprichter Fabienne Ellenbecker. Beiden werden of worden nog steeds geconfronteerd met de schoolangst van hun kind. Ze vonden geen hulp in Brussel en besloten dan maar om zelf de handen uit de mouwen te steken. Nu helpen ze ouders die te maken krijgen met de problematiek, die voorkomt bij 1 tot 5% van de schoolgaande jongeren.

Praatgroepen voor ouders

“Schoolangst is een onderwerp dat zelden het nieuws haalt. Het probleem is dan ook moeilijk te identificeren. Er bestaan weinig of geen specifieke hulpmiddelen en de ouders voelen zich vaak hopeloos alleen.” Daarom namen Fabienne en Saskia een jaar geleden het initiatief om de allereerste Brusselse vereniging die werkt rond schoolangst op te richten. De beste manier om ouders en naasten te begeleiden, was voor hen het opstarten van praatgroepen. Die vormen een raamwerk voor de erkenning van het probleem, het uitwisselen van hulpmiddelen, het bieden van onderlinge steun… zodat wie ermee te maken krijgt niet in de kou blijft staan. De bijeenkomsten zouden eerst aanvangen in maart, maar werden uitgesteld tot september. Vandaag kan men er elke 2de en 4de maandag van de maand zonder afspraak terecht van 19u30 tot 21u30 in de Club Norwest te Jette.

Symptomen, triggers en oplossingen

Schoolangst houdt in dat men niet naar school kan gaan en dit gaat gepaard met aanzienlijke emotionele ontreddering en vaak onverklaarbare lichamelijke symptomen. De jongere kan ook kampen met gevoelens van depressie, angsten, zelfmoordgedachten… Soms wordt hij/zij opgenomen in een kinderpsychiatrische afdeling. Bij minder ernstige vormen blijft de jongere alleen thuis tot er een oplossing wordt gevonden, zoals een verandering van school of een therapie om de trigger van het probleem op te sporen (pesten, conflict, agressieve sfeer, leerstoornis, hoogbegaafdheid, sociale fobie, faalangst, hypersensitiviteit, veranderende context, rouw, conflicten thuis…). Niet zelden wordt het schooltraject voor korte of langere tijd onderbroken. Soms komt er thuisonderwijs in de plaats in samenwerking met de school en spelen de ouders voor leerkracht, of doet men een beroep op onderwijstype 5B (Robert Dubois School).

Aanpak van schoolangst

Indien een kind plots schoolangst vertoont, moeten we het volgens Saskia niet dwingen om naar school te blijven gaan. De eerste stap is contact opnemen met de huisarts, die enkele weken rust kan voorschrijven. Dat haalt de druk van de ketel en zo komt er tijd vrij om het probleem te analyseren en een eventuele diagnose te stellen. Vervolgens kan men de school op de hoogte brengen en bekijken wat er kan gebeuren om het onderwijstraject verder te zetten. Want in tegenstelling tot vroegtijdige schoolverlaters, hebben jongeren met schoolangst wel degelijk zin om te blijven leren. Bovendien verbergen ze doorgaans niet voor hun ouders dat ze slecht in hun vel zitten en niet naar de klas gaan.

 

→ Ouders of naasten van een kind met schoolangst in het Brusselse Gewest: aarzel niet om contact op te nemen met de (Franstalige) vereniging L’Anatole via hun website www.lanatole.be, via e-mail contact@anatole.be of via het nummer 0468 479 349.

 

LEES OOK :

Buitengewoon onderwijs type 5 (het ziekenhuisonderwijs): een update is nodig!

Bij Hospichild dachten we de nuanceringen van het onderwijs van type 5, of met andere woorden het ziekenhuisonderwijs, goed te kennen. Na onze recent gesprek in de loop van oktober met de verantwoordelijken van de vzw École Escale en een beetje later met ClassContact, beseften wij echter dat de realiteit veel complexer en uitgestrekter is dan zij lijkt. Daarom is een update noodzakelijk!

Kort samengevat is het Brussels Gewest verdeeld in verschillende onderwijsvormen van type 5:

  • Onderwijs verbonden aan het ziekenhuis of het dagcentrum: wanneer het kind door de ziekte gedwongen is een bepaalde tijd in het ziekenhuis te verblijven of wanneer het aan een psychische stoornis lijdt waardoor het tijdelijk of definitief van het gewone onderwijs is teruggetrokken, kunnen professionele leerkrachten het overnemen in klaslokalen die aan de verschillende ziekenhuizen zijn verbonden. École Escale of École Robert Dubois, twee uitgestrekte netwerken van ziekenhuisonderwijs, zijn perfecte voorbeelden.
  • Digitaal afstandsonderwijs in het ziekenhuis of thuis: indien de opname in het ziekenhuis of de rustperiode thuis minstens zes maanden duurt en dat het zieke kind de verbondenheid wenst te behouden met zijn klas uit het gewone onderwijs (of met het ziekenhuisonderwijs), kunnen verenigingen zoals BedNet of ClassContact, die de nodige computerapparatuur ter beschikking stellen, een goede oplossing blijken te zijn.
  • Afstandsonderwijs of thuisonderwijs: voor zieke kinderen die enkele maanden thuis moeten blijven, kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van École à l’Hôpital ou à Domicile  (vrijwillige leerkrachten) of van E-learning (afstandsonderwijs – DLE).

École Escale, een groot netwerk van klassen in kinderziekenhuizen

Tijdens het interview met École Escale probeerden de directeuren van de verschillende klasnetwerken de vele vertakkingen van de vzw uit te leggen. Deze vzw organiseert in verschillende ziekenhuizen het buitengewoon onderwijs van type 5 (basis en secundair) voor jongeren die lijden aan een ernstige ziekte of een psychiatrische aandoening (5.000 per jaar):

– In het Brussels Gewest: in verschillende afdelingen van de Cliniques universitaires Saint-Luc, in “Centre Thérapeutique pour adolescents”, in  Entreliens (jongeren met schoolfobie), in Entre-deux, in “Centre pédopsychiatrique Parhélie”, in “Espace Domino” van de Kliniek Sint-Jan, in La Ramée, in het dagcentrum “Grandir” en in Area+ (het grootste team van de École Escale).

– In Wallonië: in verschillende ziekenhuizen en klinieken.

“We stappen steeds meer af van het archetype van het kind dat geïmmobiliseerd in een ziekenhuisbed ligt”

Een kind (vanaf de kleuterschool) of een jongere (tot de leeftijd van 21 jaar) kan alleen aansluiten bij het ziekenhuisonderwijs als het in een ziekenhuis is opgenomen of een kinderpsychiater het heeft voorgeschreven met een medisch attest. Bovendien vertelde een leerkracht ons, tijdens de voorstelling van de vereniging, iets heel verrassends: “Het ziekenhuisonderwijs raakt steeds verder verwijderd van het archetype dat wij er vroeger van hadden, d.w.z. het kind dat in het gips ligt of na een operatie aan een blindedarmontsteking. Nu zijn de meeste leerlingen (ongeveer 70%) die onze lessen volgen kinderen met mentale stoornissen, autisme, schoolfobie…”

ClassContact en Bednet: een virtuele voet in de klas houden

De vzw ClassContact biedt langdurig zieke kinderen gratis de nodige computermiddelen om vanuit het ziekenhuis of thuis verbonden te blijven met hun klas. Enerzijds om te voorkomen dat het kind de school verlaat en anderzijds om de sociale band met de leraar en de klasgenoten in stand te houden.

Momenteel slaagt ClassContact, de enige vereniging die deze dienst aanbiedt voor het Franstalig onderwijs in België (Bednet biedt een gelijkaardige dienst aan voor het Nederlandstalig onderwijs), erin om meer dan 120 zieke kinderen per jaar opnieuw met elkaar in contact te brengen; in de 14 jaar van haar bestaan werden op die manier al 1.200 kinderen geholpen. Deze cijfers zijn bemoedigend, maar nog ver verwijderd van die van Bednet, dat, in tegenstelling tot ClassContact, zeer grote subsidies ontvangt om te functioneren. Volgens Donatien D’Hoop, directeur van ClassContact, die door Hospichild werd geïnterviewd, zouden de diensten van de vereniging net als die van Bednet verplicht moeten worden gesteld. Daartoe zou noodzakelijkerwijs een decreet moeten worden goedgekeurd dat de scholen ertoe verplicht de aanpak in hun instellingen systematisch te aanvaarden.

Complementariteit en wisselwerking van het onderwijsaanbod in ziekenhuizen of thuis

In tegenstelling tot École Escale of École Robert Dubois, doen ClassContact en Bednet geen afbreuk aan het pedagogische aspect. Hun aanbod is natuurlijk verschillend, maar zeer complementair. Volgens Donatien D’Hoop kan een kind dat in het ziekenhuis is opgenomen en aanvankelijk lessen volgt in een ziekenhuisklas, op een bepaald ogenblik de behoefte voelen om virtueel verbinding te maken met zijn oorspronkelijke klas en zijn gewone lessen op afstand te volgen. Als het kind moeilijkheden heeft met bepaalde vakken en zijn ouders bijles wensen, kunnen docenten van de EHD bijvoorbeeld heel goed een paar uur extra aan zijn bed komen. Er is dus een mogelijke (maar niet verplichte) wisselwerking tussen het onderwijsaanbod voor zieke kinderen. Elk gezin zal, in overleg met de school en het ziekenhuis, geval per geval moeten beslissen wat de beste oplossing is voor het kind; uiteraard in de hoop dat dit buitengewoon onderwijs zo tijdelijk mogelijk zal zijn…

Sofia Douieb

LEES OOK :