Tag Archives: handicap

Inclusieve buitenschoolse opvang: focus op de nieuwe vereniging Saola

Voor kinderen met een beperking is het buitenschoolse aanbod nog onvoldoende ontwikkeld. Zeker wat betreft de zogenaamde inclusieve opvang (voor kinderen uit zowel het reguliere als het buitengewoon onderwijs). De nieuwe vereniging Saola wil iets doen aan dit schrijnende gebrek en biedt kunstzinnige en sportieve activiteiten aan. Camille Bernier, ergotherapeute en medeoprichtster van de vzw, sprak met Hospichild. 

art therapy

Vzw Saola werd vorig jaar in mei opgericht. De vereniging biedt in drie (Frans, Engels en Spaans) en weldra vier talen (Nederlands) inclusieve sportieve en kunstzinnige activiteiten aan voor kinderen (van 4 tot 12 jaar) met een lichte tot matige beperking. Er is opvang op woensdagnamiddag en gedurende een deel van de schoolvakanties. De initiatiefnemers zijn Ashley Hall, professor en gespecialiseerde opvoedster, en Camille Bernier, ergotherapeute. Beiden werken aan de ACE of Brussels school, een deels inclusieve school private en internationale school in Oudergem. Die is goed uitgerust voor de activiteiten van de nieuwe vereniging. We spraken met medeoprichtster Camille. 

Vanwaar het idee voor deze vzw?  

Als ergotherapeute aan de inclusieve ACE of Brussels school, kreeg ik vaak vragen van ouders, die hun kind met een beperking wilden inschrijven voor een buitenschoolse activiteit. We vonden niet veel mogelijkheden. Er is duidelijk een tekort. Samen met mijn bazin Ashley bedachten we dat wij over de nodige vaardigheden beschikten om zelf buitenschoolse activiteiten aan te bieden. We wilden ons evenwel niet beperken tot een aanbod voor de kinderen van de school, maar voor iedereen die dat wenst, met of zonder beperking (doorgaans broers en zussen.”

Welke activiteiten bieden jullie aan en hoe kan men zich inschrijven? 

“Op onze gloednieuwe website vinden de ouders een overzicht van het aanbod op woensdagnamiddag: kunst, zwemmen, voetbal en andere sporten. Wie geïnteresseerd is kan zijn kind inschrijven via een formulier met een aantal vragen over het kind. We beschikken namelijk niet over de nodige voorzieningen om kinderen met een ernstige beperking te begeleiden. Momenteel vangen wij op woensdag 12 kinderen op (met en zonder beperking). Wij, dat zijn mezelf en twee andere meertalige gespecialiseerde medewerkers. Wie zijn kind inschrijft voor de woensdagen komt als eerste aan de beurt voor stages tijdens een deel van de schoolvakanties.” 

Hoe zit dat met die stages? 

“Die staan nog niet helemaal op punt. We hebben tot nu enkel vorig jaar in augustus stages georganiseerd in de lokalen van de school. Maar er komen zeker nog kampen, zoals een week met Pasen en drie weken in de zomermaanden. Elke week draait rond een specifiek thema met dagelijkse activiteiten. Vorig jaar waren de thema’s de olympische week en de week van de superhelden. We denken erover de kinderen hier ook te laten overnachten om de ouders een adempauze te gunnen.” 

Interview door Sofia Douieb 

INCLUSIEVE BUITENSCHOOLSE OPVANG IN BRUSSEL 

Naast vzw Saola zijn dit nog enkele buitenschoolse activiteiten (soms Franstalig) voor kinderen met en zonder beperking (brussen en andere): 

 • La septantième is een scoutsafdeling die openstaat voor kinderen met een mentale beperking en activiteiten organiseert op maat van deze en andere kinderen.
 • LuAPE is een aangepaste speelotheek voor kinderen en volwassenen met een beperking in Sint-Pieters-Woluwe. Ze staat open voor iedereen en wil deze mensen ‘toegang bieden tot dromen, verbeelding en creativiteit’.
 • A.M.A Jeunesse Gymbiedt inclusieve lessen aan in gevechtssporten voor kinderen met een mentale of lichamelijke beperking. 
 • Hockey Together is een initiatief ten voordele van mensen met een lichte beperking, kinderen vanaf 5 jaar, jongeren en volwassenen. De omkadering is aangepast en wordt aangeboden door bevestigde spelers.
 •  JJJY-XTRA wil jongeren van 6 tot 14 jaar met een beperking betrekken bij sommige van de aangeboden activiteiten. Indien nodig kan individuele omkadering voorzien worden.
 • Bruxelles-intégration, een website van vzw Badje (bevordert de toegang tot buitenschoolse opvang voor kinderen met een beperking), omvat een lijst met verenigingen die buitenschoolse activiteiten aanbieden voor kinderen met welke beperking ook.

 

LEES OOK : 

Kinderen en handicap: Iriscare kent verhoogde kinderbijslag toe

Het is officieel: het nieuwe Centrum voor de Evaluatie van de Autonomie en de Handicap (CEAH) is zojuist opgericht door Iriscare. Iedere persoon met een handicap, of wiens kind een handicap heeft, zal nu naar dit centrum moeten gaan in plaats van naar het DG ‘Personen met een handicap’. Een van haar bevoegdheden: “de evaluatie van de omstandigheden bij kinderen jonger dan 21 jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met het oog op de verhoging van de kinderbijslag”.

Sinds 1 januari 2022 heeft Iriscare deze bevoegdheid inzake autonomie en evaluatie van handicaps, die voordien werd uitgeoefend door het DG Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid, volledig overgenomen. Momenteel loopt er een overgangsperiode, maar vanaf 1 juli 2022 zullen alle aanvragen rechtstreeks naar de CEAH moeten worden verstuurd.

Er verandert niets voor de begunstigde

De parameters die voor de evaluatie worden gebruikt, zullen identiek zijn aan die van het federale niveau, zodat er voor de begunstigde niets verandert:

 • Evaluaties die reeds door de FOD werden uitgevoerd blijven geldig en hoeven niet te worden herhaald.
 • De bedragen van de verhoogde kinderbijslag en de tegemoetkoming voor bejaarden zijn dezelfde als in het vorige systeem.
 • Uw gebruikelijke kinderbijslagfonds of, in het geval van een tegemoetkoming voor bejaarden, de dienst THAB van Iriscare, is nog steeds de instantie die de toeslag uitbetaalt.

Net als in het DG Personen met een Handicap zal in het nieuwe Iriscare-evaluatiecentrum een onderzoek worden verricht naar de aard en de gevolgen van de aandoening van een kind jonger dan 21 jaar of naar de mate van verminderde autonomie van bejaarden ouder dan 65 jaar. Als de invaliditeit is vastgesteld, zal de berekening van het bedrag van de toeslag of de uitkering worden medegedeeld. Het CEAH deelt vervolgens het resultaat van de evaluatie mee aan de uitbetalingsinstanties, zodat zij de toeslag of de uitkering aan de begunstigde kunnen uitbetalen.

Overgangsfasen

Er zijn twee overgangsfasen tussen de twee centrums:

 1. De FOD Sociale Zekerheid blijft tot juli 2022 verantwoordelijk voor de evaluatiedossiers die vóór 1 januari 2022 werden opgemaakt en voor de herzieningen die vóór die datum werden aangevraagd.
 2. Vanaf 1 juli 2022 zal het CEAH bevoegd zijn voor alle aanvragen van evaluaties in het kader van de toekenning van verhoogde gezinstoelagen of toelagen voor de ondersteuning van ouderen met een verminderde autonomie. Tot eind 2022 zal de FOD Sociale Zekerheid nog verantwoordelijk zijn voor de ambtshalve controle van een dossier.

Hoe moet ik solliciteren?

De aanvraag voor meer kinderbijslag voor een kind in een huishouden wordt gericht aan het kinderbijslagfonds waarbij het huishouden is aangesloten. Het fonds zal de aanvraag doorsturen naar de CEAH. Het huishouden zal een mededeling ontvangen voor een afspraak indien een consultatie bij het CEAH nodig is voor de evaluatie.

→ Meer informatie op de Iriscare website

 

Handicap : het nieuwe kinderdagverblijf “Les Piloux” heeft haar deuren geopend

Na zeven jaar denkwerk, twee jaar bouwen, een maand crowdfunding… heeft het nieuwe inclusieve kinderdagverblijf “Les Piloux” zojuist haar deuren geopend voor een twaalftal kinderen, in volledige inclusie. Het maakt integraal deel uit van Nos Pilifs, acht in Neder-over-Heembeek gevestigde verenigingen, die allen streven naar de integratie van personen met een handicap.
© Inclusieve crèche Les Piloux

Op 10 januari schreef Les Piloux op hun Facebook-pagina: “De eerste kinderen zijn verwelkomd! Beetje bij beetje, vult de Kalimba sectie zich met leven… We hebben nog plaatsen over voor de groten! Gwen en Xena kijken er naar uit om de toekomstige Piloux van de Ocarina sectie te ontmoeten!”

Zeven plaatsen voor kinderen met een verstandelijke handicap

Het kinderdagverblijf “Les Piloux” heeft 21 plaatsen, waarvan er zeven zijn voorbehouden voor kinderen met een verstandelijke handicap (met of zonder aanverwante handicaps, zintuiglijke stoornissen, etc.). Het ligt nu op schema, maar het was niet noodzakelijk een uitgemaakte zaak. Het is inderdaad niet gemakkelijk geweest om zover te komen. Het vergde veel geduld en doorzettingsvermogen van Céline Pawlowski, directeur en projectleidster, en haar team. Er zijn veel stappen geweest: financiering verkrijgen, een stuk grond vinden, het gebouw bouwen, fondsen werven, speelgoed inzamelen, de laatste werkzaamheden verrichten, de ingang voor de kinderen klaarmaken, nadenken over het opvangproject…

Donaties dankzij een crowdfunding van het Lab Cap48

In september 2021 heeft Cap48 het project van de inclusieve kinderopvang Les Piloux opgenomen in zijn lijst van verenigingen die ze wilt steunen. Via Lab Cap48 werd in oktober een crowdfunding gestart om fondsen te werven. De crowdfunding was zeer succesvol, aangezien 68 donateurs de vereniging hebben geholpen de benodigde 5 000 euro bijeen te brengen. Maar natuurlijk heeft de vereniging niet op dit geld gewacht om te beginnen met de bouw van haar gebouw, dat zich reeds in de eindfase bevond. Ook is reeds een verzoek om toestemming van het ONE ingediend. Het project was dus klaar en opende zijn deuren op 15 december 2021 om de eerste kinderen op 10 januari te verwelkomen.

Stimulering en niet-stigmatisering

In de lichte en kleurrijke ruimte van de nieuwe kinderopvang zijn de ingeschreven kinderen zich momenteel aan het aanpassen. In een interview met BX1 legt Céline Pawlowski uit: “Voor kinderen met een handicap is er speciale aandacht voor stimulatie en niet-stigmatisering. Samenzijn met leeftijdsgenoten, in inclusie, is ook zeer heilzaam en motiveert hen in hun vooruitgang. Vaak klagen ouders van deze kinderen over de hindernisbaan die zij moeten afleggen om een plaats in een kinderopvang te vinden. Dit is vaak het gevolg van angst en ongegronde onwetendheid over het feit dat een gespecialiseerde opleiding en een specifieke omgeving vereist zijn”.

Contact opnemen met Les Piloux

Om contact op te nemen met de kinderopvang “Les Piloux”:
– Per telefoon: 02 511 19 55
– Per e-mail: info@lespiloux.be
– Via hun Facebook-pagina

 

LEES OOK : 

Internationale dag van de personen met een handicap: een button als symbool van de sector

Op deze herinnert Internationale dag van de personen met een handicap het Belgian Disability Forum, dat 18 Belgische organisaties groepeert die personen met een handicap vertegenwoordigen op Europees en supranationaal niveau, aan het bestaan van een button dat op 3 december kan worden gedragen ter ondersteuning van de sector.

03/12 wordt een begrip

Met deze button willen we er mee voor zorgen dat iedereen 3 december kent als de Dag van de personen met een handicap. De button herinnert ons eraan dat:

 • een persoon met een handicap in de eerste plaats een persoon is
 • “alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten worden geboren”
 • de persoon met een handicap integraal deel uitmaakt van de maatschappij
 • de maatschappij obstakels uit de weg moet ruimen en tegemoetkomen aan de rechten en behoeften van de personen met een handicap in alle domeinen van het leven
 • politieke actie nodig is op alle niveaus, het hele jaar door.

Toon je button!

Voortaan heeft 3 december zijn symbool. “Help ons bij de verspreiding ervan. Sensibiliseer en draag bij tot een mentaliteitswijziging! Draag de button, geef er een aan je buur, maak er zelf eentje… Onthoud de datum en verspreid de boodschap: 3 december, de Internationale Dag van de personen met een handicap, elk jaar opnieuw. ” 

Waar vind ik die button?

U kunt uw eigen 03/12 badge maken door het logo af te drukken, of u kunt er een krijgen van de partnerorganisatie van uw keuze, waarvan hier een gedeeltelijke lijst is: Inclusion asbl, AP3, GAMP, Solidaris, ASPH, Brailleligua asbl, Oeuvre Fédérale les Amis des Aveugles et Malvoyants asbl…

 

LEES OOK :

Autisme: nieuws van 
de enige inclusieve kleuterklas van Brussel

Elsene. De gewone school ‘Les Petits Moineaux’. De eerste inclusieve kleuterklas van Brussel, uitsluitend bestemd voor kinderen met autisme, opende haar deuren in september 2019. Op deze Wereld Autisme Dag en zes maanden na de eerste schooldag maken Nathalie Vetard (onderwijzeres van de inclusieve klas) en Letizia Giambillaro (directrice van de buitengewone school ‘Les Astrôn’Autes’ en initiatiefnemer van het project) de balans op. 

Het is bekend: alle scholen, dus ook die van het buitengewoon onderwijs, zijn voor onbepaalde tijd gesloten vanwege de pandemie. Maar kunnen we het vandaag toch nog eens over het onderwijs hebben? 2 april is nu eenmaal Wereld Autisme Dag en inclusieve klassen zoals deze lopen niet dik gezaaid. We hoorden er voor het eerst over op het ‘Salon du Répit et du Handicap’, dat vzw Handipeople in oktober van vorig jaar organiseerde. Hospichild ontmoette er Nathalie Vetard, gespecialiseerde onderwijzeres en voorzitster van vzw Dynam’Autes. Zij vertelde ons over de oprichting in september van een nieuwe inclusieve kleuterklas voor kinderen met autisme, en dit in de school ‘Les Petits Moineaux’ in Elsene. Zes maanden later maken Nathalie en Letizia een eerste balans op.

In september van vorig jaar opende een inclusieve klas haar deuren in een gewone school (Les Petits Moineaux). Hoe evolueert het initiatief ?

Nathalie Vetard, voorzitster van vzw Dynam’Autes en onderwijzeres van de inclusieve klas van de school ‘Les Petits Moineaux’ – Foto: Sofia Douieb

Nathalie: “Er is inderdaad al veel veranderd sinds de aanvang van het schooljaar. In het begin hielden we de negen kinderen met autisme bijeen. Vandaag wonen vijf van hen in de voormiddag de lessen bij in andere, gewone klassen. De vier anderen eten samen met alle andere kinderen het middagmaal. Alle speeltijden en alle schooluitstappen gebeuren gezamenlijk. Sommige kinderen passen zich natuurlijk sneller aan dan andere, maar vergeet niet dat dit nog maar het eerste jaar is. Hopelijk kunnen we volgend jaar nieuwe stappen zetten.”

Letizia: “Het project verloopt prima sinds het begin van het schooljaar. De klas werd ingericht in functie van ieder kind.Sommigen van hen komen van de school ‘Les AsTrôn’Autes’ en waren al vertrouwd met de structuur. Het feit dat er op elk moment twee mensen aanwezig zijn in de klas, draagt bij tot het welslagen.”

Hoe bekijken de andere leerlingen en de ouders het project?  

Letizia: “In het jaar voor de komst van de inclusieve klas, gingen we stap voor stap te werk. We begonnen met een ontmoeting met het lerarenkorps van ‘Les Moineaux’ en met de directrice, mevr. Céline Simon. Het doel was om hen bewust te maken van autisme enerzijds, en het project anderzijds. Daarna nodigden we alle ouders van ‘Les Moineaux’ uit om hen op de hoogte te brengen van onze plannen, met inbegrip van een presentatie over autisme en een vraag- en antwoordronde. De ouders stonden meteen positief tegenover het initiatief. De meesten waren zelfs van mening dat het een goede zaak was voor hun kinderen. Niemand uitte bijzondere bekommernissen. In de loop van dit schooljaar werden ten slotte alle andere personeelsleden van de gewone school gesensibiliseerd. En telkens waren de reacties enthousiast. Ook vanaf september begon Laurence Folie, de coördinatrice van de inclusieve klas, met de bewustmaking van de kleuters in de andere klassen.”

Wat is de meerwaarde voor de kinderen met autisme om naar een gewone school te gaan?  

Nathalie: “Wanneer de inclusie doordacht gebeurt, heeft ze een duidelijke positieve impact op de kinderen. Wij hadden het geluk dat we een bereidwillige school vonden, die zich volledig achter het project schaarde en onze kinderen met open armen verwelkomde. Alles loopt eerlijk gezegd op wieltjes. Dat is ook te danken aan de bewustmaking van de onderwijzers van ‘Les Petits Moineaux’ door leden van de buitengewone school ‘Les Astrôn’Autes’ en aan de steun die wij hen dagelijks bieden. De kinderen leren bijvoorbeeld sneller de sociale codes aan en begeven zich vlotter tussen de andere kinderen, omdat ze dagelijks met de ‘gewone wereld’ te maken krijgen.”

Letizia: “Door hun inclusie in de klassen beschikken de kinderen met autisme over veel meer gesprekspartners en krijgen ze meer respons bij hun sociale interacties. Zo kunnen ze groeien en zich aanpassen aan de wereld rondom hen.”

Komen alle kinderen met autisme in aanmerking voor dit soort van inclusie?

Nathalie: “Ik vind dat ieder kind met autisme, zeker op de kleuterleeftijd, toegang moet krijgen tot zo’n klas. Tegelijk besef ik dat autisme gepaard gaat met bepaalde moeilijkheden. Daarom lijkt het me aangewezen dat het kind in staat is om bepaalde attitudes aan te nemen, die nodig zijn voor de inclusie in een groep. Het moet ook nieuwsgierig zijn naar de anderen, ongeacht zijn cognitieve mogelijkheden.”  

Zullen er andere soortgelijke klassen jullie voorbeeld volgen?  

Nathalie: “Het team van de buitengewone school ‘Les Astrôn’Autes’ wil graag een inclusieve klas in de lagere school opstarten. Zo kunnen de kinderen uit de inclusieve kleuterkas hun traject verder zetten. Momenteel vindt overleg plaats rond dit project. Maar naast onze klas bestaan er ook inclusieve lagereschoolklassen in Wallonië en Brussel, al gaat het daar om projecten van ouders of teams van opvoeders.” 

Letizia: “We hopen echt dat onze inclusieve klas navolging zal krijgen. Je moet mensen van op prille leeftijd bewust maken van verschillen. Pas dan zal de soms negatieve perceptie van de maatschappij op mensen met een beperking verdwijnen. Wij zijn dan ook op zoek naar partners om een inclusieve lagereschoolklas te openen. Zo kunnen de kinderen uit de kleuterklas dit schitterende project vervolgen en krijgen ook andere kinderen de kans!”  

 

Andere lectuur over dit onderwerp:

·     Handicap : reportage vanuithet ‘Salon du Soutien et du Répit’

·     Boek over autisme biedt methodiek voor ouders en begeleiders